Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 339.182

Смерічевська С.В., Жаболенко М.В., Ібрагімхалілова Т.В.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT (SCM) ЯК НОВА ІДЕОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ БІЗНЕСОМ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Донецька академія автомобільного транспорту

Вступ

На початку XXI століття інтегральна парадигма управління породила нову ідеологію управління логістичними процесами та бізнесом в цілому – Supply Chain Management (SCM) – управління ланцюгами поставок. Це привело до виникнення інноваційної (інтегральної) парадигми логістики. Вона відбиває нове розуміння бізнесу: окремі підприємства розглядаються як ланки ланцюга поставок, зв'язані в інтегральному процесі управління потоками всіх видів ресурсів для оптимального задоволення покупців відповідно до їхніх специфічних потреб.

 
Рейтинг пользователей: / 16
ХудшийЛучший 

УДК 338.488.2:640.4

Марцин Т.О., Бурак Т.В., Ліфіренко О.С.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ

Київський національний торговельно-економічний університет

Трансформація економіки та інтеграція України у світовий економічний простір характеризується диференціацією форм господарювання підприємств, в тому числі в готельному бізнесі. Глобалізація в сфері гостинності стає звичним явищем для світового ринку, однією з найбільш впливових сил, що визначають хід розвитку нашої планети. Відповідно до сутності глобалізації, жодна дія або процес, що відбуваються в суспільстві (економічний, політичний, юридичний, соціальний) не можна розглядати відокремлено. Глобалізація міжнародних відносин – посилення взаємозалежності та взаємовпливу різних сфер суспільного життя та діяльності в галузі міжнародних відносин. Вона стосується практично всіх сфер суспільного життя, включаючи економіку, політику, ідеологію, соціальну галузь, культуру, екологію, безпеку, спосіб життя, а також самі умови існування людства.

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Мазур І. М.

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАФТОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького

Вступ. Паливно-енергетичний комплекс України сформувався за часів Радянського Союзу, коли наша республіка була одним із основних нафтогазових центрів. Досягнення піку вітчизняного видобування нафти і газу відбулося у 70-тих роках ХХ століття. Розташування в центрі Європи обумовило в Україні не тільки створення розгалуженої внутрішньої інфраструктури нафтогазовидобування, але і закладання транзитних магістральних нафто- і газопроводів.

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 338.246.87:330.4+005.334

Хома І.Б.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМНОГО КОНТРОЛЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ РИНКУ

Національний університет «Львівська політехніка»

Вступ

У сучасних умовах майже кожне виробниче під­приємство з позиції стану економічної захищеності виявилось неготовим до нових умов господарювання, демонструючи періодичну неефективність і фінансову слабкість більшості своїх господарюючих процесів, не витримуючи на ринку навіть незначної конкуренції. Економічна захищеність виробничо-господарських структур виступає зараз од­нією з найважливіших економічних категорій щодо нормального функ­ціонування і розвитку сфери підприємництва. Досягнення відповідного її рівня вітчиз­няними підприємствами і забезпечення його системного контролю в умовах ринкових трансформацій є основною проблемою, вирішення якої допоможе закріпити незалежність держа­ви щодо збереження ринків збуту і встановить оптимальне співвідношення між експортним та імпортним потенціалом, що згодом дасть можливість збільшити прибутки і кардинально по-новому поставитись до розв’язання різноманітних фінансових проблем.

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 338

Каменева Н.А.

Инновационный процесс в России: масштабы, качество, факторы и результаты

ФГОУ ВПО Московский государственный университет экономики, статистики и информатики

Введение

В обеспечении динамически устойчивого развития экономики первостепенная роль принадлежит инновациям и их внедрению в процессе инновационной деятельности. Инновационная деятельность предполагает непрерывное обновление технической и технологической базы производства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, эффективное проникновение на мировые рынки товаров и услуг. Все это требует постоянного реформирования всех сфер общественной жизни и экономической деятельности и формирования конкурентоспособной инновационной экономики.

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 330.341: 658.589

Мороз Л.І.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ТА ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ

Й УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Вступ

В умовах необхідності виходу з економічної кризи метою українських підприємств має стати здатність до інноваційного розвитку, що дозволить їм вдосконалюватися, стати більш інвестиційно-привабливими, сприятиме підвищенню продуктивності праці та покращенню якості вітчизняної продукції.

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 658.330.33:65

Верхоглядова Н.І., Кононова І.В.

Методика оцінки стійкості функціонування будівельних підприємств

ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Вступ. Розвиток вітчизняних підприємств будівельного комплексу все ще відрізняється системною нестійкістю і оцінюється інвесторами як один з найбільш ризикованих напрямів бізнесу. Вітчизняні будівельні підприємства часто поглинені виснажливими процесами дозвільного циклу не приділяють належної уваги управлінню, що забезпечує стійкість їх функціонування. Проте саме при правильній постановці відповідно місії і стратегічній меті функціонування можливе забезпечення стійкості функціонування, як окремого підприємства, так і будівельного комплексу в цілому, з урахуванням чинників як зовнішнього так і внутрішнього середовища, що впливають на її темп зміни і результативність .

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 0042

Лукаш С.М.

МЕХІНАЗМ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ В ФІНАНСУВАННІ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ПІДПРИЄМСТВ

Сумська філія Національної акціонерної компанії «Украгролізинг»

Сумський національний аграрний університет

 

Вступ

У розвинутих країнах і ринкова і державна системи налаштовані на координацію і захист інтересів всіх учасників інвестиційного процесу. Рішення про терміни, обсяги і черговість капіталовкладень, про страхування ризиків приймаються в рамках договірної координації між всіма учасниками інвестування, що регламентовано Господарським кодексом. Там, де роль банківських джерел фінансування велика (наприклад, у Японії), саме банки здійснюють кредитний контроль за інвестиційною політикою корпорацій, часто виступаючи їх партнерами. Таким чином, мова йде про розвинуту мережу правових інститутів, які регулюють складний комплекс відносин між учасниками і посередниками інвестиційного процесу.

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 339.72

Ватаманюк-Зелінська У.З.

Пшдряд, як форма інтеграційної взаємодії підприємств великого та малого бізнесу

Львівська державна фінансова академія

 

Вступ. Інтегративність різних підприємницьких структур як окремих системних комплексів, передбачає формування раціональних схем взаємодії між ними – інтегрованими об’єктами та великими інтеграційними об’єднаннями. Передумовою такої форми співпраці є необхідність збалансованого розвитку економіки на рівні підприємств, галузей, регіонів та держави в цілому на основі економії та раціонального використання трудових, фінансових, виробничих та ін. ресурсів і зростання надходжень до місцевих та державного бюджетів. Загалом, будучи своєрідною формою транснаціоналізації виробництва, інтеграція розглядається як поняття, що означає об’єднання в ціле будь-яких окремих частин і характеризує наслідки трансформаційних процесів, які відбуваються у інтеграційних об’єктах,. Зважаючи на те, що розвиток інтеграційних процесів стосується, в переважній більшості, промислового сектора економіки, слід відмітити вагому роль підприємств малого бізнесу у таких процесах. Отож, зміни, що відбуваються в економіці України супроводжуються новими підходами в організації малого та великого бізнесу, зокрема, у діяльності суб’єктів господарювання, які за новими критеріями Податкового кодексу [1] відносяться до 1-4 групи єдиноплатників і відрізняються видами послуг, які вони надають, здійснюючи господарську діяльність, обсягом доходу та кількістю осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах. Тому організаційні форми підприємницької діяльності трансформовуються і, зважаючи на особливості власного функціонування, можуть, зокрема, передбачати й інтеграційну взаємодію малих та середніх підприємств із підприємствами великого бізнесу, враховуючи особливості організації їх господарської діяльності.

 

УДК 628.54:628.47

Пересадько Г.О., Громико М. Г., Олексієвець І.Л.

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СМІТТЄПЕРЕРОБНОЇ ГАЛУЗІ

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»,

компанія «Waste management systems»,

Київський інститут бізнесу і технологій

 

Вступ. Існуюча система поводження з відходами в містах України не відповідає вимогам чинного законодавства та європейських директив і не вирішує тих питань і проблем, які сьогодні хвилюють місцеве населення. Для їх вирішення необхідна координація діяльності органів місцевого самоврядування з розвитку технічних, інституціональних, регулятивних та фінансових аспектів систем поводження з твердими побутовими відходами, яка забезпечить вирішення актуальних проблем покращення санітарно-епідемологічного та екологічного стану територій.

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 338.43+94(47):63

Волгирева Г.П.

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ

К РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК РЕТРОСПЕКЦИЯ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

Пермский государственный университет

Введение 

На сегодняшний день, в условиях угрозы урбанизированного расселения, ухудшения качества продуктивных земель, дефицита воды, продовольствия, необходимо желание и способность размышлять о разумном землепользовании, о возрождении таких ценностей как жизнеобустройство и землепользование, о совершенствовании схем землеустройства и расселения. Обращение к российской практике землеустройства в начале XX века является чрезвычайно актуальным для решения проблем подъема экономического роста без нарушения целостности природной среды.

 

Спичкина Е.А.

СПЕЦИФИКА, СТРУКТУРА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Краснодарский государственный университет культуры и искусств

 

Введение

Краснодарский край является одним из ключевых в геополитическом и социально-экономическом отношении регионов России. Расположенная в приграничной зоне и фактически являющаяся «южными воротами» России, Кубань обладает огромным ресурсным потенциалом, основу которого составляют сельскохозяйственные земли, транспортная инфраструктура (включая нефте- и газопроводы), уникальный рекреационный комплекс, развитые промышленность и наука. В последние годы роль Краснодарского края стремительно возрастает, что подтверждают бурный рост иностранных инвестиций в экономику края, выбор Кубани в качестве региона проведения крупнейших международных соревнования, в том числе зимней Олимпиады 2014г., футбольного мондиаля  2018 г., культурных и экономических форумов.

 

УДК 338.45:69.059.25

Быкова С.А.

ТЕХНОЛОГИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО КАПИТАЛЬНОМУ  РЕМОНТУ ЖИЛОГО ФОНДА

Дальневосточный государственный университет путей сообщения

 

Введение. В настоящее время тема «предоставления услуг по капитальному ремонту в сфере ЖКХ»  особенно актуальна. Капитальный ремонт является одной из важнейших и самой затратной услугой, представляемой ЖКХ собственникам.

 

УДК 330.354

Мингалева Ж.А.

Управление развитием предприятия на основе инновационной восприимчивости

Пермский государственный национальный исследовательский университет

 

Введение. В современных условиях ключевым фактором развития любого хозяйствующего субъекта и основой его конкурентоспособности является процесс непрерывных инноваций, который должен охватывать не только технологические, технические или продуктовые аспекты деятельности субъекта, а также включать необходимые изменения в организационной структуре, корпоративной культуре, методах и способах управления.

 

ДК  005.22:658.115.31

Бражникова Л. Н

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Донецкий институт городского хозяйства

Введение 

Глубокая трансформация социально-организационной структуры Украины в направлении приобретения признаков рыночной экономики современного типа, т. е. экономики с выраженной социальной ориентацией, требует первоочередного решения задач, связанных с повышением уровня и качества жизни населения. Учитывая огромную социальную значимость жилищно-коммунальных услуг в обеспечении роста уровня и качества жизни населения, на передний план сегодня выступают процессы реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) путем реализации как инновационного подхода, так и системы его финансового обеспечения.

 
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

УДК 640.4.03

Мельниченко С.В., Босовська М.В., Єсіпова К.А. 

Формування систем якості у готельному господарстві

Київський національний торговельно-економічний університет

Вступ. Інтеграція національної економіки у світові економічні структури накладає на підприємства, у тому числі готельного господарства, завдання застосовувати такі умови та норми для підвищення якості послуг та процесів які б забезпечували ринковий попит й одночасно створювали умови для зацікавленості інвесторів у капіталовкладеннях у інфраструктуру індустрії гостинності та розвитку партнерства на користь сфери послуг.

 

УДК 330.341.1(477.62)

Мальцева И.В.

Формы организации инновационной деятельности на макро- и мезо- уровнях

Донецкий национальный университет

 

Введение. Динамика роста современного общества определяется эффективностью инновационных процессов, происходящих в разных сферах жизни. Расширение и развитие инновационной деятельности становится одним из самых важных факторов повышения уровня конкурентоспособности и национальной безопасности страны. Как свидетельствует мировой опыт, лидерами технологического и социально-экономического развития являются именно те страны, которые имеют разветвленную и эффективно функционирующую инфраструктуру и используют ее во всем диапазоне создания и реализации инноваций [2].

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Сидорова Е.Е.

ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ЭВОЛЮЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Волгоградский государственный технический университет

Введение

Продолжающаяся трансформация российской экономики в качественно новое состояние, растущая конкуренция организаций, необходимость их быстрой адаптации к сложному и постоянно изменяющемуся рынку свидетельствует о необходимости ориентации деятельности организаций на постоянное развитие и усовершенствование, что должно обеспечить, сохранить и повысить их конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Именно поэтому наиболее актуальной задачей в сфере управления становится повышение уровня адаптивности и эффективности развития организаций.