УДК 616.314-002-053.5-084
Самойленко Андрей Валерьевич,Каюкова Вера Дмитриевна,,,,,
THE USE OF HERBS WITH SYMPATHOLYTIC QUALITY TO INCREASE PROYECTIVE AND MINERALIZING PROPERTIES OF SALIVA IN CHILDREN OF PRIDNEPROVSK INDUSTRIAL REGION
Samoilenko A.V., Kaiukova V.D.
THE USE OF HERBS WITH SYMPATHOLYTIC QUALITY TO INCREASE PROTECTIVE AND MINERALIZING PROPERTIES OF SALIVA IN CHILDREN OF PRIDNEPROVSK INDUSTRIAL REGION
 
УДК 439.02:664:64.018
Радчук Олег Володимирович,Толбатова Олена Олександрівна,Маренкова Тетяна Іванівна,,,,
АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ АСПЕКТІВ CФЕРИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ
Radchuk O.V., Tolbatova O.O., Marenkova T.I.
ANALYSIS OF THE ACTUAL ASPECTS OF FOOD PRODUCTION SPHERE
 
УДК 637.523’659:641.56
Куценко Татьяна Сергеевна,Тищенко Людмила Николаивна,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ ОВОЧІВ У СКЛАДІ М’ЯСО-РОСЛИННИХ НАПІВФАБРИКАТІВ ІЗ М’ЯСА ПТИЦІ В ОЗДОРОВЧОМУ ХАРЧУВАННІ
Kutsenko T.S., Tishchenko L.M.
APPLICATION OF VEGETABLES IN THE COMPOSITION OF MEAT-PLANT SUBSTANCES OF BOVINE ANIMALS IN HEALTHY FOOD
 
УДК УДК 637.523:633.86
Штонда Оксана Анатольевна,Курячанская Диана Викторовна,,,,,
ВПЛИВ ДОБАВКИ ІЗ ВИНОГРАДУ НА ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ВАРЕНИХ КОВБАС
Shtonda O.A., Kuriachanska D.V.
STRUCTURAL-MECHANICAL PROPERTIES OF NATURAL MEAT PICKLED SEMI-FINISHED PRODUCTS
 
УДК УДК 633.791
Бобер Анатолій Васильович,Левчук Олександр Анатолійович,Проценко Лідія Василівна,,,,
ДОСЛІДЖЕННЯ ПИВОВАРНИХ ЯКОСТЕЙ ХМЕЛЮ АРОМАТИЧНИХ І ГІРКИХ СОРТІВ
Bober A., Holubeva A., Protsenko L.
Research of BREWING QUALITIES AROMATIC AND BITTER HOPS VARIETIES
 
УДК УДК 637.5
Штонда Оксана Анатоліївна,Шахворостова Ольга Михайлівна,,,,,
ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ У М’ЯСНИХ ЧІПСАХ ПІД ЧАС ЗБЕРІГАННЯ
Shtonda O.A., Shakhvorostova O.M.
CHANGES IN QUALITY INDICATORS IN MEAT CHIPS DURING STORAGE
 
УДК 641.85:613.2
Антонюк Ирина Юрьевна,Корзун Виталий Наумович,Бондаренко Ксения Викторовна,,,,
НОВЫЕ ДЕСЕРТЫ В КОРРЕКЦИИ ДЕФИЦИТА ЙОДА И СЕЛЕНА В ПИТАНИИ НАСЕЛЕНИЯ
Antonyuk I.Y.,Korzun V.N., Bondarenko K.
NEW DESSERTS ARE IN CORRECTION OF DEFICIT OF IODINE AND SELENIUM IN FEED OF POPULATION
 
УДК УДК 541.486:546.185.46’712
Антрапцева Надежда Михайловна,Примак Сергей Анатольевич,Била Галина Николаевна,,,,
ОПТИМАЛЬНІ УМОВИ СИНТЕЗУ БІОЛОГІЧНО АКТИВНОЇ ДОБАВКИ НА ОСНОВІ ФОСФАТІВ ЦИНКУ-МАГНІЮ
Antraptseva N.M., Primak S.A., Bila G.N.
OPTIMAL CONDITIONALS OF SYNTHESIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVE ON BASIS OF ZINC-MAGNESIUM PHOSPHATE
 
УДК 631.526.3: 633.15:631.56
Ящук Надежда Александровна,Кравченко Анна Викторовна,,,,,
ПОРІВНЯННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗЕРНА КУКУРУДЗИ РІЗНИХ ГІБРИДІВ
Yаshсhuk N.А., Krаvсhеnkо А.V.
СОMРАRISОN ОF РHYSIСАL АND TЕСHNОLОGIСАL INDIСАTОRS ОF GRАIN MАIZЕ DIFFЕRЕNT HYBRIDЕS
 
УДК УДК 637.521/.528
Штонда Оксана Анатольевна,Семенюк Екаатерина Николаевна,,,,,
СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНІ ПОКАЗНИКИ НАТУРАЛЬНИХ М’ЯСНИХ МАРИНОВАНИХ НАПІВФАБРИКАТІВ
Shtonda O.A., Semeniuk K.M.
STRUCTURAL-MECHANICAL PROPERTIES OF NATURAL MEAT PICKLED SEMI-FINISHED PRODUCTS
 
УДК 637.52:664.38
Краснюк Виктория Сергеевна,Тищенко Людмила Николаивна,,,,,
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ СОСИСОК З ВИКОРИСТАННЯМ МОЛОЧНИХ БІЛКІВ
Krasniuk V.S., Tishchenko L.M.
IMPROVING THE TECHNOLOGY OF SAUSAGES USING MILK PROTEINS
 
УДК 631.544.4:635.64
Гаврись Иванна Любомировна,Панченко Анастасия Анатольевна,,,,,
ФОРМУВАННЯ ВРОЖАЮ ГІБРИДІВ ПОМІДОРА ЗА ВИРОЩУВАННЯ У ПЛІВКОВІЙ ТЕПЛИЦІ
Havris` I.L., Panshenko A.A.
FORMATION OF THE HARVEST OF TOMATO HYBRIDS IN TERMS OF GROWING IN FILM GREENHOUSES
 
УДК 663.31.002.3 (470.311)
Войцехівський Володимир Іванович,Войцехівська Олена Василівна,Токар Анастасія Юхимівна,Кузнецов Андрій,,
Хіміко-технологічна оцінка сортових яблучних СОКІВ
Войцехівський В.І., Войцехівська О.В., Токар А.Ю., Кузнецов А.В.
CHEMICAL AND TECHNOLOGICAL EVALUATION OF SORT APPLE JUICE
 
УДК 664.7: 633.11"324": 631.526.3
Завадская Оксана Владимировна,,,,,,
ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ БОРОШНА ІЗ ЗЕРНА
Zavadska O.V.
BAKING PROPERTIES OF FLOUR WINTER WHEAT GRAINS OF DIFFERENT VARIETIES DURING STORAGE