УДК 0
Власова Надія Дмитрівна,,,,,,
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ
Vlasova Nadiya Dmytrivna ,,,,,,
DISTANCE LEARNING OF TECHNICAL COLLEGES IN QUARANTINE
 
УДК 0
Гарбузенко Лариса Володимирівна,Омельяненко Світлана Віталіївна,Стрітьєвич Тетяна Миколаївна,,,,
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ
Garbuzenko Larysa Volodymyrivna, Omelyanenko Svitlana Vitaliyivna, Stritievych Tetyana Mykolayivna ,,,,
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PEDAGOGICAL EDUCATION
 
УДК 0
Лісовець Олег Васильович,,,,,,
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Lisovets Oleg Vasyliovych ,,,,,,
HISTORICAL ASPECTS OF FORMATION OF SOCIAL WORKERS TRAINING
 
УДК 0
Ревуцька Світлана Казимирівна,Остапенко Світлана Анатолівна,,,,,
АКАДЕМІЧНА НЕДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ НЕКОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОГО ФАХІВЦЯ
Revutska Svitlana Kazymyrivna, Ostapenko Svitlana Anatolivna ,,,,,
ACADEMIC DISHONESTY AS A FACTOR OF NON-COMPETITIVE PROFESSIONAL FORMATION
 
УДК 0
Татарчук Татьяна Васильевна,Чубко Александр Викторович,Вітцівський Іван Юрьевич,,,,
ВИКОРИСТАННЯ СЕРЕДОВИЩА EXEL ДЛЯ ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛАБОРАТОРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
Tatarchuk Tatyana Vasilyevna, Chubko Alexander Viktorovich, Vittsivsky Ivan Yurievich ,,,,
USING THE EXCEL ENVIRONMENT TO PROCESS LABORATORY EXPERIMENT RESULTS
 
УДК 0
Олена Степаненко,Анна Кирпа,Вікторія Зінченко,,,,
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК
Olena Stepanenko, Anna Kirpa, Victoria Zinchenko ,,,,
USE OF TRAINING TECHNOLOGIES FOR TEACHING DISCIPLINES OF THE HUMANITIES AND PEDAGOGY
 
УДК 0
Коломиец Татьяна Вячеславовна,,,,,,
ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЕСТЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ГРИ
Kolomiets Tatiana Vyacheslavovna ,,,,,,
DIAGNOSTIC TOOLS OF DETERMINATION OF FORMED AESTHETIC VALUES IN PRIMARY PUPILS BY MEANS OF GAMES
 
УДК 0
Кравчинська Тетяна Сергіївна,,,,,,
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ
Kravchynska Tetyana Serhiivna ,,,,,,
PUBLIC ADMINISTRATION OF THE SYSTEM OF PRESCHOOL EDUCATION IN UKRAINE
 
УДК 0
Щербакова Катерина Йосипівна,Макаренко Лілія Василівна,Щербакова Надія Миколаївна,,,,
ДИТИНИ- ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ
Shcherbakova Kateryna Yosypivna, Makarenko Lilia Vasylivna, Shcherbakova Nadiya Mykolayivna ,,,,
HEALTHY CHILD - REQUIREMENT OF THE PRESENT
 
УДК 0
Швай Роксоляна Іванівна,,,,,,
КОНСТРУКТИВІСТИЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ
Shvai Roksoliana Ivanivna ,,,,,,
 CONSTRUCTIVISTIC APPROACH TO LEARNING
 
УДК 0
Лебедева Наталья Алексеевна,,,,,,
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ: КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
Lebedeva Natalia Alekseevna ,,,,,,
DEVELOPMENT OF SOCIAL INTERACTION OF SENIOR PRESCHOOLERS IN THE CONDITIONS OF INTEGRATED LEARNING: CRITERIA AND INDICATORS
 
УДК 0
Гуляева Людмила Владимировна,Шеламов І.В.,,,,,
ФАХОВЕ СПРЯМУВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
Gulyaeva Lyudmila Vladimirovna, Shelamov IV ,,,,,
PROFESSIONAL DIRECTION OF INDEPENDENT WORK OF FUTURE ENGINEERS
 
УДК 0
Білоусова Надія Валентинівна,Гордієнко Тетяна Володимирівна,Колесник Любов Іванівна,,,,
ФОРМИ ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВИХОВАНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА
Bilousova Nadiya Valentynivna, Gordienko Tetyana Volodymyrivna, Kolesnyk Lyubov Ivanivna ,,,,
FORMS AND METHODS OF FORMATION OF ECOLOGICAL EDUCATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN SCIENCES OF NATURAL SCIENCES