Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Мацера С.М.

ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО КАПІТАЛУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Львівська комерційна академія

 

З’ясовано суть акціонерного капіталу. Розширено перелік його функцій. Вказано принципи ефективного функціонування акціонерного капіталу.

Ключові слова: акціонерний капітал, економічні функції, економічні принципи.

Essence of stock capital is considered and list of its functions has been extended.. Principles of effective functioning of stock capital are outlined.

Key words: stock capital, economic functions, economic principles.

Важливе місце в сучасних ринкових економіках належить великому бізнесу, розвиток якого дає змогу реалізувати масштабні проекти, непосильні дрібним підприємствам. Успішне функціонування крупного бізнесу потребує високої концентрації грошових ресурсів, створення передумов для їхньої мобілізації. Саме акціонерний капітал, як свідчить світовий досвід, є основою ефективної інтеграції суб’єктів господарювання та акумуляції ними фінансових засобів.

Сутність і зміст акціонерного капіталу є предметом численних наукових досліджень та жвавих дискусій. Серед науковців немає єдиної думки щодо розуміння сутності категорії «акціонерний капітал», його ролі та значення в сучасних умовах господарювання.

На наш погляд, акціонерний капітал – сума капіталізації або сумарний дохід, який можуть принести своїм власникам акції, що перебувають в обігу на фондовому ринку. Акціонерний капітал компанії складається із статутного капіталу, емісійного доходу та нерозподіленого прибутку. Більш повно сутність акціонерного капіталу розкривається у виконуваних ним функціях, головними з яких є:

 1. стартова функція – акціонерний капітал є необхідним для початку ведення бізнесу;
 2. розподільча – акціонерний капітал є об’єктом розподілу права власності;
 3. функція забезпечення – акціонерний капітал виступає джерелом гарантування ефективної фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства;
 4. родова функція – означає здатність акціонерного капіталу залучати необхідні фінансові ресурси, зокрема шляхом додаткової емісії акцій;
 5. захисна – забезпечує безперервну діяльність акціонерного товариства навіть при настанні непередбачуваних обставин чи одержанні збитків. У випадку, коли сформованих резервів для покриття цих збитків недостатньо, вони покриваються за рахунок акціонерного капіталу;
 6. гарантійна – означає, що акціонерний капітал слугує додатковим джерелом погашення зобов’язань компанії перед кредиторами;
 7. інвестиційна – акціонерний капітал є джерелом забезпечення акціонерного товариства необхідними коштами для здійснення інвестиційної діяльності;
 8. інтеграційна функція – проявляється у процесі формування взаємозв’язків акціонерного товариства з бізнес-партнерами;
 9. стимулююча – забезпечує поступове розширення сфери збуту продукції, асортименту, надання нових видів послуг, і врешті решт, ефективної діяльності всього персоналу товариства;
 10. динамічна функція – дає змогу акціонерному товариству збільшувати обсяги залучених і позичених коштів;
 11. функція розвитку означає, що акціонерний капітал виступає однією з головних форм залучення фінансових коштів для ефективного функціонування та розвитку акціонерного товариства;
 12. превентивна – полягає в запобіганні виникнення негативних кризових явищ, усунення потенційних небезпек та загроз;
 13. контрольна функція – акціонерний капітал виступає засобом контролю над акціонерним товариством і дає можливість визначити ступінь участі акціонера в управлінні справами.

На жаль, сьогодні в Україні акціонерний капітал виконує в основному функцію перерозподілу власності та становлення контролю над підприємством і не виконує своєї основної функції – залучення фінансових ресурсів. На нашу думку, для забезпечення високої ефективності акціонерного капіталу в умовах становлення ринкової економіки важливо, щоб його функціонування ґрунтувалося на таких принципах:

гласності – означає, що уся інформація про  стан справ на підприємстві повинна бути відкритою для всіх акціонерів;

доступності полягає у вільному доступі співвласників акціонерного товариства до його внутрішньої документації;

надійності захисту інвесторів – полягає у забезпеченні необхідних умов для реалізації інтересів інвесторів та захисту їх майнових прав;

соціальної справедливості – характеризується створенням рівних можливостей для усіх зацікавлених осіб щодо умов придбання акцій;

ефективності – торкається максимальної реалізації потенційних можливостей акціонерного товариства щодо розміщення фінансових ресурсів в інвестиційно привабливі фінансові інструменти;

контрольованості – характеризується створенням надійного механізму обліку і контролю за процесом формування розмірів акціонерного капіталу;

цілісності – означає функціонування акціонерного капіталу як цілісної компоненти, що виступає надійним захистом для всіх акціонерів у випадку настання непередбачуваних обставин;

мобільності – полягає у здатності акціонерного капіталу змінювати розмір, в залежності від стратегічних цілей керівництва компанії;

конкурентності – означає забезпечення необхідної свободи підприємницької діяльності товариства, дотримання правил добросовісної конкуренції тощо.

Лише за умови дотримання поставлених принципів акціонерний капітал зможе виконувати свою родову функцію – залучення ресурсів, що сприятиме успішному розвитку кожного акціонерного товариства та усієї економічної системи загалом.

 

Література

1. Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. М. Радзієвська, Б. С. Стеценко. – К.: КНЕУ, 2002. – 88 с.

2. Бланк И. Финансовый менеджмент / И. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2004. – 655 с.

3. Єранкін О.О. Акціонерний капітал підприємств: формування і управління (за матеріалами бурякоцукрового підкомплексу АПК України) Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.07.02 – Економіка сільського господарства і АПК. – Київ – 2002 – 24 с.

4. Вінник О. М. Господарські товариства і виробничі кооперативи: правове становище / О. М. Вінник – К.: Товариство "Знання" КОО, 1998. – 309 с.

 

 

 

 
Секции-октябрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
 • "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития.'2011"
 • Дата: Октябрь 2011 года
 • Проведение: www.sworld.com.ua
 • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
 • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
 • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
 • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.