Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 339.727.22

Kyrychenko O.

ACTUALIZATION OF RESEARCH IN UNDERSTANDING OF THE ROLE THE VALUATION EFFECTS PLAY IN INTERACTION OF THE INTERNATIONAL ACCOUNTS

Zaporizhzhya National Technical University 

 

The purpose of this paper is to bring an attention to the role the valuation effects play in their interaction with other components of the international accounts.

Keywords: international accounts; valuation effects; financial globalization.

Целью данного исследования является привлечение внимания к роли, которую играют эффекты стоимостной оценки при их взаимодействии с прочими компонентами международных счетов.

Ключевые слова: международные счета; эффекы стоимостной оценки; финансовая глобализация.

 

УДК 339.727.2

Iuliia Tkachenko

FOREIGN DIRECT INVESTMENT AS A SHAPE OF GDP

Kyiv National Taras Shevchenko University

 

The research focuses on the analysis of the foreign direct investment (hereinafter FDI) inflows to Ukraine. Also it indicates the main tendencies in the correlation between the FDI inflows and Ukrainian GDP and provides a comparing analysis with global trends.

Keywords: FDI inflows to Ukraine; GDP; Ukrainian economy.

Дослідження спрямовано на аналіз прямих іноземних інвестицій (далі ПІІ) в Україну. Також визначаються основні тенденції щодо залежності між ПІІ в Україну та зміною ВВП, а також проводиться порівняння з світовими тенденціями.

Ключові слова: прямі іноземні інвестиції в Україну; ВВП; українська економіка.

 

УДК:339.72:339.97

Ткаленко С.І.

ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

ДВНЗ Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана

 

This work is about influence of the globalization on transformation of the world financial environment which results in the necessity of modernization the investment policy. An investment policy is examined in the context providing of economic security of the state. Investment security is part of economic security, and forms basic principles of investment policy.

Key words: investment policy, investment process, direct foreign investments, economic security, investment security

Ця робота про вплив глобалізації на трансформацію світового фінансового середовища, що призводить до необхідності модернізації інвестиційної політики. Інвестиційна політика розглядається в контексті забезпечення економічної безпеки держави. Складовою частиною економічної безпеки виступає інвестиційна безпека, яка формує основні засади інвестиційної політики.

Ключові слова: інвестиційна політика, інвестиційний процес, прямі іноземні інвестиції, економічна безпека, інвестиційна безпека

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК: 332.135

Молчанова Е.Ю.

ІНФРАСТРУКТУРНА ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

 

Ця робота присвячена дослідженню пріоритетного галузевого напрямку інтеграції України, як транспортна інфраструктура. Транзитний потенціал країни розглянутий з точки зору стратегічний напрямків розвитку нашої країни «Україна – транзитна держава». Вокремлені основні переваги реалізації геополітичного та геостратегічного становища нашої країни в розрізі інтеграційної та євро-інтеграційної співпраці.

Ключові слова: інтеграція; регіоналізація; інфраструктура; транзит

This work is devoted research of priority of a particular branch direction of integration of Ukraine, as a transport infrastructure. Transit potential of country is considered from the point of view strategic directions of development of our country «Ukraine is the transit state». Вasic advantages of realization of geopolitical and geostrategacal position of our country in the cut of integration and eurointegration collaboration.

Keywords: integration; regionalization; infrastructure; transit

 
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

УДК: 339.9

Заремський Б.В.

АСИМЕТРІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

 

The paper examines the main trends and characteristics of the innovation process in a global environment, analyzes the peculiarities of technological asymmetries in world economy. On the basis of generalization of statistics the key trends and directions of innovative development of the global economy are identified.

Key words: innovation development; the technological gap; global asymmetry

У роботі досліджуються основні тенденції та особливості розвитку інноваційного процесу в глобальному середовищі, аналізується специфіка технологічних асиметрій системи світового господарства. На основі узагальнення статистичних даних визначено ключові тенденції й напрями інноваційного розвитку світової економіки.

Ключові слова: інноваційний розвиток; технологічний розрив; глобальні асиметрії

 

Іоргачова М. І.

ЗМІНА СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ КРАЇН З ТРАНЗИТИВНОЮ ЕКОНОМІКОЮ

Одеський державний економічний університет

 

В даній  роботі досліджується зміна структура власності, як головний чинник, яким відрізняються основні моделі корпоративного управління. Визначено основні чинники, які вплинули на зміну структури акціонерної власності в країнах з транзитивною економікою.

Ключові слова: структура власності, концентрація власності,  контролюючі акціонери, корпоративний сектор, транзитивна економіка.

This paper examine the change in ownership structure as factors that distinguish the basic models of corporate governance. Identifies the key factors that influenced the change in the structure of stock ownership in the countries with transitive economy.  

Key words: ownership structure, ownership concentration, controlling shareholders, corporate sector, transitive economy.

 

УДК 339.9

Хоменко О.В.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО СТАТУСУ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана»

 

В роботі представлені методики оцінки інноваційного статусу країн, що розроблені міжнародними аналітичними агентствами та організаціями. На основі цих методик розроблений алгоритм оцінки інноваційної ефективності країн.

Ключові слова: інновації, індекс, ефективність.

This work discloses the measuring methods of country’s innovative status that elaborate of international analytical agencies and organizations. On the measuring methods produce authoring the estimation algorithm of countries innovation performance.

Key words: innovation, index, performance.

 

УДК339.942 (477:65)

         Шалал А.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ

МЕЖДУ АЛЖИРОМ И УКРАИНОЙ

Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина

        

В статье рассматривается понятие научно-технического прогресса, международного научно-технического сотрудничества, его формы и направления, дается краткий обзор участия Украины и Алжира в международном научно-техническом сотрудничестве, перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сфере развития новейших технологий и наукоемких отраслях промышленности, приводятся межгосударственные соглашения, заключенные между Алжиром и Украиной.

Ключевые слова: научно-технический прогресс; международное научно-техническое сотрудничество; патентные соглашения; лицензионные соглашения; «ноу-хау»; инжиниринг; военно-промышленный комплекс.

The article discusses the concept of scientific and technological progress, international scientific and technological cooperation, its shape and direction, provides a brief overview of the participation of Ukraine and Algeria in the international scientific-technical cooperation, the prospects for mutually beneficial cooperation in the development of new technologies and knowledge-intensive industries are inter-state agreements concluded between Algeria and Ukraine.

Key words: scientific and technological progress; the international scientific-technical cooperation; patent agreements; licensing agreements; know-science; engineering; military-industrial complex.

 

Сорокина А.Ю., Александрова Е.Н.

Перспективные направления развития процесса прямого иностранного инвестирования

в посткризисный период

Кубанский государственный университет

 

In the article perspective directions and key drivers of development of process of direct foreign investment during the postcrisis period of development of global economy are allocated. Consequences of crisis for international movement of the capital in the form of direct foreign investments in medium-term prospect are considered.

Keywords: direct foreign investments, postcrisis growth of global economy.

В статье выделяются перспективные направления и ключевые факторы развития процесса прямого иностранного инвестирования в посткризисный период развития глобальной экономики. Рассматриваются последствия кризиса для международного движения капитала в форме прямых иностранных инвестиций в среднесрочной перспективе.

Ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, посткризисный рост глобальной экономики.

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Бережная Е.С.

ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ РЕЗЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Южный федеральный университет

 

В данном докладе рассматриваются современные проблемы международной финансовой системы и возможные варианты развития резервной системы. 

Ключевые слова: поливалютная система, доллар как резервная валюта, евро, СДР, юань, региональные валюты.

This report examines the current problems of the international financial system and possible variants for development of international reserve system.

Keywords: poly currency system, dollar as reserve currency, euro, SDR, the Yuan, regional currencies.

 
Секции-октябрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития.'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.