УДК 371.3
Гуцул Оксана Всеволодовна,Бирюкова Татьяна Викторовна,Шалаева Анна Васильевна,,,,
INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES WHILE TEACHING THE COURSE "MEDICAL INFORMATICS"
Hutsul O.V., Biryukova T.V., Shalajeva А.V.
INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES WHILE TEACHING THE COURSE "MEDICAL INFORMATICS"
 
УДК 373.31
PRODUCTIVE LEARNING ENVIRONMENT AS AN EFFECTIVE MEANS OF STUDENTS’ EFFICIENCY ENHANCEMENT
ПРОДУКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
Delyk I. S. / Делик І.С.
c.p.s., as.prof. / к. пед. н., ст. викл., учитель-методист,
Хмельницька середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №21,
Хмельницький, просп. Миру, 76/5, 29015
Khmelnytsky secondary school of І-ІІІ degrees №21,
Khmelnytsky, prosp. Myru 76/5, 29015
 
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК УДК 004.2
Полякова Ирина Николаевна,Ахметова Гюзель Рафаэлевна,,,,,
АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ПУНКТУАЦИИ В РУССКОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТАХ: ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБОРОТОВ
Polyakova I.N.,Akhmetova G. R.
AUTOMATIC CHECKING OF PUNCTUATION IN RUSSIAN LANGUAGE TEXTS: ELECTRONIC IDIOMS DICTIONARY
 
УДК 004.42
Андріїв Ігор Віталійович,,,,,,
Аналіз засобів програмування
Andriiv I.V
Analysis of programming languages
 
УДК 004.42
Андріїв Ігор Віталійович,,,,,,
Аналіз комп’ютерних систем для замовлення курсів іноземних мов закордоном
Andriiv I.V
Analysis of computer systems for the ordering foreign languages courses abroad
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 004.9
Антонов Валерій Миколайович,Худецкий Ігор Юліанович,Новіцька Ірина Васильовна,,,,
ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ НА ОСНОВІ КІБЕРНЕТИЧНО-МАТЕМАТИЧНОЇ АКМЕОЛОГІЇ
Antonov V.M. , Chudezky I.J., Novizka I.V.
EDUCATION MATHEMATIC IN MODERN TECHNIC UNIVERSITY ON THE BASE CYBERNETIC – MATHEMATIC ACMEOLOGY
 
УДК 631.171:621.311(075.8)
Толбатов Андрій Володимирович,В'юненко Олександр Борисович,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ
Tolbatov A.V., Viunenko O.B.
USE OF ALTERNATIVE AND RENEWABLE ENERGY SOURCES IN FARM HOUSEHOLDS
 
УДК 372
Умеров Риза Иипович,,,,,,
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ КАК СПОСОБ МОДЕРНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Umerov Riza Iipovich
INFORMATICS AS THE WAY OF THE MODERNIZATION THE EDUCATION
 
УДК 004.7
Бабчук Сергій Миронович,,,,,,
КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА ВІДДАЛЕНИХ ОБ’ЄКТАХ ПІДПРИЄМСТВ НАФТОГАЗОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗА ДОПОМОГОЮ БЕЗДРОТОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЦИФРОВОЇ МЕРЕЖІ SIGFOX
Babchuk S.M.
CONTROL TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON REMOTE OBJECT OIL AND GAS FACILITIES USING WIRELESS FIELDBUS SIGFOX
 
УДК 631.621:631.111.2
Мозоль Назар Володимирович,,,,,,
МЕТОДИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДРЕНАЖНИХ СИСТЕМ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ АГРОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
N.Mozol
METHODS OF USE OF DRAINAGE SYSTEMS FOR REALIZING AGRONY POTENTIAL REGION POLISSYA OF UKRAINE
 
УДК 368:519(075.8)
Чорний Ростислав Орестович,Бевзюк Оксана Володимирівна,Кінаш Орест Михайлович,,,,
ОДНА ЗАДАЧА ЗНАХОДЖЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ДОГОВОРУ ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
Chornyy R.O., Bevzuk O.V., Kinash O.M.
ONE PROBLEM OF AN OPTIMAL REINSURANCE CONTRACT DEFINITION
 
УДК 0
Топузов О.М.,Надтока О.Ф.,Удовиченко І. В.,,,,
РОЗВИТОК ГЕГРАФІЇ ЯК ШКІЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
0
0
 
УДК УДК 004.946
Петрушко Сергій Віталійович,Орел Ольга Володимирівна,,,,,
РОЗУМНА РУКАВИЧКА В НАШОМУ ЖИТТІ
Petrushko Sergij, Orel Olha
CLEVER GLOVE IN OUR LIFE
 
УДК 004.056
Гасанов Ариф Гасан оглы,Керимов Эльчин Ахмед оглы,Мусаева Севени Надир,Гаджиев Матин Магсуд оглы,Иванова Лилия Викторовна,,
ФАКТОРЫ УСЛОВИЙ ВАЖНОСТИ СОЗДАНИЯ КИБЕР АРМИЙ
, Kerimov E.A. , Musayeva S.N. , Hadzhyiev М.M. , Ivanova L.V.
FACTORS OF CONDITIONS OF IMPORTANCE OF CREATING CYBER ARMY OF ARMED FORCES IN DEVELOPING COUNTRIES
 
УДК 0
Тарасова Ольга Юрьевна,Куршнева Елена Леонидовна,,,,,
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОВРЕМЕННОГО МЕНЕДЖРА (КОМАНДИРА)
Tarasova Olga Ur'evna, Kurneva Elena Leonidovna
VALUES MODERN MANAGRA (COMMANDER)
 
УДК УДК 044.056.8
Лавський Володимир Олегович,Орел Ольга Володимирівна,,,,,
ЧИ БЕЗПЕЧНИЙ ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ?
Lavskyi Volodymyr, Orel Olha
IS THE ARTIFICIAL INTELLIGENCE SAFETY?