Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК: 330.341.1

Воронецька І.С., Дячинська С.П.

ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ УКРАЇНИ В ГАЛУЗЯХ АПК

Вінницький національний аграрний університет

 

В статті визначається сутність інновацій та інноваційного потенціалу в сфері агропромислового виробництва, аналізуються особливості інноваційної діяльності в галузях агропромислового виробництва з метою визначення підходів до ефективного управління ними.

Ключові слова:

Агроінновація; агропромислове виробництво; інноваційний розвиток; інноваційні технології; інноваційний потенціал.

The essence of innovation and innovative potential in the sphere of agricultural production is determined in the paragraph. In the industries of agricultural production the features of innovative activity are analyzed with the goal to identify the approaches for their effective control.

Keywords:

Innovative, agricultural production, innovation development, innovation technology, innovation potential.

Вступ. Сільське господарство в Україні є пріоритетною галуззю. Тому в розвитку агропромислового комплексу України важливу роль відіграє впровадження новітніх технологій та досягнень науково-технічного прогресу. Інновації є засобом підвищення ефективності виробництва продукції, а також засобом адаптації підприємства до змін соціального, економічного, політичного середовища.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням розвитку агропромислового комплексу присвячені роботи багатьох вчених-економістів, чільне місце серед них посідають праці: Бакая С. С., Бойка В. І., Кісіля М. І., Коденської М.Ю., Лукінова І.І., Лобаса М.Г., Овсянікова О.В., Пасхавера Б.Й., Перегуди В.Л., Саблука П.Т., Сіренко Н.М., Сторожука О.О., Червена І. І., Шпикуляка О.Г. та ін.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.