Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 657.6:657.412.7

Недеря Л.В..

 АУДИТ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Київський національний торговельно-економічний університет

 

У даній доповіді розглядається недержавні пенсійні фонди та  методика проведення зовнішнього аудиту їх діяльності.   

Ключевые слова: аудит, недержавний пенсійних фонд, адміністратор, компанія з управління активами, зберігач, пенсійні внески, пенсійні виплати, персоніфікований облік.

This report examines public pension funds and methods of external audit of their activities.

Key words: audit, public pension fund, pension funds administrator, asset management company, custodian, pension contributions, pension payments, personalized account.

 

Літуча Н.О. 

Інвентаризація – інструмент дослідження економічної реальності у рамках матеріальної бази у внз

Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені В. Даля (м. Рубіжне)

 

Показана важливість інвентаризації, як фактору контролю наявності та стану матеріальної бази (матеріальних цінностей).

Ключові слова: Інвентаризація; матеріальні цінності; матеріально відповідальна особа; бухгалтерський облік.

Importance of the inventory as factor controlling the availability and condition material values is shown.

Keywords: Inventory; accounting; material values; materially responsible person.

 

Коновал Ю. А., Ткачук А. Р., Шевчук Л. П.

АНАЛІЗ ЗАПРОПОНОВАНИХ ШЛЯХІВ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНЬОЇ ПЛАТИ

Вінницький Торговельно-економічний інститут

 

Ясонова Е.Ю.

Будущее расходов  будущих периодов

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

 

В данном докладе рассматривается  проблема отражения расходов будущих периодов в связи с внесением  изменений в нормативные документы

Ключевые слова: расходы будущих периодов, реклассификация расходов

That report describes the impact of changes in the regulatory norms on the prepaid expenses recognition in accounting.

Key words: prepaid expenses, changes in expenses classifications.  

 
Рейтинг пользователей: / 5
ХудшийЛучший 

УДК 657 

Смольникова Ю.Ю.

БУХГАЛТЕРСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ: ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ

Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (ИНЖЭКОН)

 

In this article we are considering the purpose of environmental accounting, the concept of environmental liabilities of companies and importance of environmental reporting for the economy.

Keywords: environmental accounting, environmental reporting, costs for environmental protection.

В данной статье мы рассматриваем цель бухгалтерского экологического учета, понятие экологических обязательств предприятия, а также значение экологической отчетности.

Ключевые слова: бухгалтерский экологический учет, экологическая отчетность, затраты на природоохранные мероприятия.

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

УДК 657.91

Войтюк О.В.

ВІДМІННОСТІ МІЖ ВІТЧИЗНЯНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ ПІДХОДАМИ ДО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

The work is about the economic essence of receivables as a factor that does impact on the financial stability of the company in the foreign and domestic account practice. The comparative analysis of the Ukrainian and foreign account of receivables is done.

Keywords: receivables; account of  receivables; сalculations with debtors. 

Ця робота про економічну сутність дебіторської заборгованості як фактору впливу на фінансову стійкість підприємства у міжнародній та вітчизняній практиці. Проведено порівняльний аналіз українського та зарубіжного обліку дебіторської заборгованості.

Ключові слова: дебіторська заборгованість; облік дебіторської заборгованості; розрахунки з дебіторами.

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Чечеткин В.Д.

Государственный аудит как функция управления бюджетными и социально-экономическими процессами в регионе 

Владимирский государственный университет

 

Этот материал посвящён новому явлению в системе государственного управления. Государственный аудит объединяет в себе внешний государственный финансовый контроль исполнения бюджета и контроль результатов в области политики, экономики, социального развития, экологии и духовно-нравственной сферы, получаемых как итог деятельности органов государственной власти в ходе использования публичных ресурсов.

This material is devoted the new phenomenon in government system. The state audit unites in itself external state financial control of execution of the budget and control of results in area of a policy, economy, social development, ecology and the spiritual sphere, received as a result of activity of public authorities during use of public resources.

Ключевые слова: государственный аудит; внешний государственный финансовый контроль; бюджет; бюджетный процесс; процесс социально-экономического развития; регион.

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК: 657.1:629

Паславська О.О.

ДО ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В АВТОГОСПОДАРСТВАХ

Львівська комерційна академія

 

В роботі висвітлені організаційні основи створення системи внутрішнього контролю в автогосподарстві. Описані етапи організації внутрішнього контролю, а також запропоновано змістове наповнення внутрішніх документів щодо його регулювання.  

Ключові слова: організація; внутрішній контроль; автогосподарство.

In this work covered the organizational basis of creating systems of internal control in automobile companies. Described stages of internal controls and suggested meaningful internal documents about its regulation. 

Keywords: organization, internal controls; automobile company.

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Коблянська Г.Ю., Пружина О. Ю.,

ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ ОБЛІКУ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

This article is about the effective use of the accounting data in business management. Actual aspects of accounting policies and managerial accounting are analyzed and systematized properly.

Keywords: accounting data; business management; accounting policies; managerial accounting.

Ця робота присвячена вивченню ефективного використання даних обліку в управлінні підприємством. Проаналізовано та систематизовано актуальні аспекти облікової політики та управлінського обліку на підприємстві.

Ключові слова: дані обліку; управління підприємством; облікова політика; управлінський облік.

 

Чекалина Е.В.

ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Санкт-Петербургский Государственный инженерно-экономический университет

 

В данном докладе рассматриваются изменения в бухгалтерской отчетности, происшедшие в связи с утверждением приказом Минфина России новых форм бухгалтерской отчетности.

Ключевые слова: формы бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.……………………………

This report examines the changes in the accounting reporting, происшедшие in connection with the statement the order of the Ministry of Finance of Russia of new forms of the accounting reporting are considered. 

Key words: forms of the accounting reporting, the balance sheet, the report on profits and losses.……………………

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 657 (075.8)

Севрюков С.А.

Использование мирового опыта применения МСФО в Украине

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

The experience of adoption and application of International Financial Reporting Standards in the world is studied. Theoretical propositions, conclusions and offers of practical orientation on the features of IFRS adoption in Ukraine are stated.

Key words: International Financial Reporting Standards (IFRS), the experience of adoption of IFRS, application of IFRS.

В данном докладе исследуется опыт внедрения и применения  Международных стандартов финансовой отчетности в мире. Сформированы теоретические положения, выводы и предложения практической направленности применительно к особенностям внедрения МСФО в Украине.

Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), опыт внедрения МСФО, применение МСФО.

 

Воблая И.Н.

Исследование сущности и этапов эволюции сегментарного учета и отчетности

Адыгейский государственный университет

 

This paper examines the essence of the segmentary account. Stages of evolution of the segmentary account and reporting, emergence and development of the segmentary account are considered.

Keywords: a segment, the segmentary account and reporting, evolution, the information, business, the management theory.

В статье рассмотрены вопросы исследования сущности сегментарного учета. Рассмотрены этапы эволюции сегментарного учета и отчетности, появление и развитие сегментарного учета.

Ключевые слова: сегмент, сегментарный учет и отчетность, эволюция, информация, предпринимательство, теория управления

 

УДК 631.162

Горшкова Н.В.

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Волгоградский государственный университет 

 

The scientific work of reasoned distinction between consolidated and consolidated financial statements, reviewed the current regulatory - legal regulation of compiling and presenting the consolidated financial statements in the Russian Federation.

Keywords: accounting, holding structures, consolidated reporting, summary reporting, international accounting standards.

В научной работе аргументированы различия между понятиями сводной и консолидированной отчетности, рассмотрено современное нормативно – правовое регулирование составления и представления консолидированной  отчетности в РФ.

Ключевые слова: бухгалтерский учет; холдинговые структуры; консолидированная отчетность; сводная отчетность; международные стандарты финансовой отчетности.

 

УДК 631.162

Хмелева О.В.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ ХОЛДИНГОВЫХ СТРУКТУР

Волгоградский государственный университет 

 

An algorithm for drawing up the consolidated statements of holdings, based on a generalization of world experience and the author's own development.

Keywords: accounting, holding, consolidated reporting, accounting policy.

Представлен алгоритм составления консолидированной отчетности в холдингах, основанный на обобщении мирового опыта и собственных разработок автора.

Ключевые слова: бухгалтерский учет; холдинг; консолидированная отчетность, учетная политика.

 

Житлухина О.Г. Стульский Е.В.

О необходимости совершенствования нормативных актов регулирующих учет финансовых инструментов

Дальневосточный федеральный университет

 

This article criticizes the current market value method, the recommended regulations for recognition of financial instruments in account and shows the necessity of using fair market value as well as other evaluation methods for these purposes.

Keywords: financial instruments, securities, current market value, fair value, financial commitments. 

Эта работа критикуется метод текущей рыночной стоимости, и рекомендуемые нормативные акты для признания финансовых инструментов в учете и показывается необходимость использования справедливой рыночной стоимости, а так же других методов их оценки для указанных целей.

Ключевые слова: финансовые инструменты, ценные бумаги, финансовые вложения, текущая рыночная стоимость, справедливая стоимость, финансовые обязательства.

 
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

УДК 657

Карпаніна К.В.

ОКРЕМІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ ТА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

У статті здійснено порівняльний аналіз обліку нематеріальних активів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

In this article was carry out analysis of accounting intangible assets between national and international accounting standards board.

Ключові слова: бухгалтерський облік; нематеріальні активи; положення (стандарти) бухгалтерського обліку; міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

Кey words: accounting; intangible asset; The Ukrainian Accounting standards; The International Accounting Standards Board (IASB).

 
Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Языкова С.В.

Особенности составления « Отчета о движении денежных средств» в соответствии с ПБУ23/2011.

Московский Финансово-промышленный университет “Синергия”

 

В данном докладе  рассматриваются правила, по которым раскрывается информация о движении денежных средств для представления ее в финансовой отчетности организации.

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, денежные эквиваленты, денежные потоки, текущая, финансовая, инвестиционная деятельность

In the given report the rules on which the information on movement of funds for its representation in the financial reporting of the organization reveals are examined.

Key words: Cash flow Statements, money's worths ,  monetary streams, current, financial, investment activity

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Арцибашева Ю.Ю., 

 к.е.н. Ягмур К.А

ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ

Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган – Барановського

 

В даних тезах досліджено основи побудови системи бухгалтерського обліку експортно-імпортних операцій в Україні. Розглянуто показники річної звітності підприємств України, які зайняті зовнішньоекономічною діяльністю.

Ключові слова: облік зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпортні операції, валютний курс, курсові різниці.

 This abstracts examines basic aspects of construction accounting system of export-import operations in Ukraine. Considered indicators of the annual reporting of Ukraine, engaged in foreign trade activities.

Key words: accounting of foreign trade, export-import operations, exchange rate, exchange rate differences.

 

Алавердова Т.П.

Переоценка основных средств: нововведения в учете и отчетности

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»

 

Этот доклад о переоценке основных средств и основных изменениях в порядке ее отражения в бухгалтерском учете и отчетности, начиная с годовой отчетности за 2011 год.

Ключевые слова: переоценка основных средств, дооценка, уценка основных средств. 

That report is about changes in revaluation of fixed assed and recognition of that revaluation effect in the annual accounts of 2011.

Key words: revaluation of fixed assed, revaluation surplus, revaluation reserve.

 
Рейтинг пользователей: / 4
ХудшийЛучший 

Іскра О.В.

Помилки при відображенні в бухобліку  розрахунків з підзвітними особами.

КНУ імені Тараса Шевченка

 

This work is upon the right representation in the accounting of settlements with the advance holders .

Key words: settlements with the advance holders, assignment, daily payments.

Ця робота про правильне відображення в обліку розрахунків з підзвітними особами.

Ключові слова: розрахунки з підзвітними особами; відрядження;добові;бухгалтер.

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.