Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

Білаш О.В.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ НА РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

В данному докладе рассмотрено проблемы рынку страховых услуг и пути их решения. Предложено на основе изученного зарубежного опыта создать базу данных недобросовестных страхователей.

Ключевые слова: рынок страховых услуг, проблемы рынку страховых услуг, база данных недобросовестных страхователей.

In these lecture problems in insurance services market and ways of their decision are considered. Base of unconscientious insure is suggested to create on the basis of the studied foreign experience.

Key words: insurance services market, problems in insurance services market, base of unconscientious insurer.

З кожним роком роль державного регулювання ринку страхових послуг (РСП) зростає, що пов’язано з низкою негативних чинників, які впливають на ринок, і наслідки яких учасники РСП не можуть подолати самостійно. У зв’язку з цим інститутами державного регулювання проводиться постійне дослідження РСП і запроваджуються нові шляхи та інструменти подолання перепон для його розвитку. Так, зокрема, Українська федерація убезпечення спільно з Держфінпослуг планують ввести інститут омбудсмена для захисту прав страховиків та страхувальників; забезпечити функціонування системи гарантованих виплат за договорами страхування життя; адаптувати законодавство України до вимог та норм Європейського союзу.

Для подолання негативних тенденцій на даному ринку необхідно використати досвід зарубіжних країн у виявленні компаній, які можуть зазнати дефолту. У зарубіжній практиці для цього використовують кількісні та якісні індикатори [1,с.60]. На нашу думку, в Україні окрім цього потрібно провести ще низку заходів для підвищення довіри до страхових компаній та піднесення РСП на міжнародний рівень.

Як засвідчує досвід зарубіжних країн захисту інтересів страхувальників і самих страховиків сприяє створення бази даних по недобросовісних страхувальників на РСП. ЇЇ існування допомагає своєчасно виявити страхові шахрайства і уникнути значних втрат, у зв’язку з чим у деяких державах створюється спеціальні органи для боротьбі зі шахрайством. Так, у Канаді є спеціально створений при Страховому бюро Канади комітет, який розробив систему експертних оцінок, узагальнив досвід боротьби із шахрайством багатьох страховиків і випустив посібник, який містить поради страховим компаніям, як створити власний підрозділ по боротьбі із шахрайством і як побудувати роботу, щоб це позитивно відбивалося на роботі клієнтів. Також у цій країні функціонує коаліція по боротьбі із шахрайством у страхуванні, до якої входять представники компаній, які займаються страхуванням майна та від нещасних випадків, представники поліції та адвокатури. На нашу думку, уникнення непорозумінь та зловживань зі сторони страхувальників вітчизняному органу державного регулювання РСП необхідно розробити свою систему експертних оцінок та створити комітет, який би відповідав за боротьбу із шахрайством та поінформованістю страховиків щодо можливих способів проведення махінацій.

Практика створення відповідних органів та бази даних по недобросовісних страхувальниках є поширеною у таких країнах як, Англія, де працює підрозділ, який здійснює координацію роботи страхових компаній шляхом обміну інформації з приводу шахрайських дій та проведення роз’яснювальної роботи серед громадськості; Франція, де страховики ведуть облік страхових шахраїв, розробляють методики для врегулювання збитків, завданих шахраями; США, де діють банки даних, що збирають інформацію про страхових шахраїв. У США функціонує Insurance Services Office (ISO), яка збирає дані про вимагання страхових виплат та займається їх структуризацією. Ми вважаємо, що в Україні необхідно у законодавстві передбачити утворення такого органу, який би збирав всю інформацію по страхових шахрайствах та недобросовісних страхувальниках. Доступ до цієї бази даних повинні мати всі страховики, що подають інформацію до неї.

Варто зазначити, що для РСП характерна велика кількість ризиків, які пов’язані із специфікою діяльності цього ринку. Однією із проблематичних напрямків є інвестиційна діяльність, яку на РСП здійснюють страхові компанії зі страхування життя. З метою підвищення ефективності нагляду можливе використання прийнятої в ряді країн (США, Німеччина) системи “раннього попередження” фінансових проблем у страхових організаціях, заснованих на застосуванні індексів співвідношення між темпами зростання надходжень страхових премій, зростання капіталу і вільних активів страховика, коефіцієнтом витрат на ведення страхової справи, страховими виплатами, страховими резервами тощо [2, с.209].

Отже, в Україні органи державного регулювання повинні застосувати на практиці вже перевірені методи та інструменти державного регулювання, які допомогли закордоном вирішити існуючі проблеми та підвищити рівень розвитку РСП. Крім того, органам державного регулювання РСП в Україні необхідно дотримуватися чітко поставлених цілей, які сприятимуть розвитку РСП. Боротьба ж із страховиками, які ошукують страхувальників також є необхідною умовою для розвитку РСП, адже витіснення таких страхових компаній сприятиме підвищенню довіри до страхового бізнесу.

 

Література:

  1. Теория и практика страхования. Учебное пособие. – М.:Анкил, 2003. – 704 с.
  2. Sharma P., Prudential Supervision of Insurance Undertakings, Conference of Insurance Supervisory Services of The Member States of the  European Union. December 2002. – 112 p.

 

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.