Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Сабіна Н.Ю.

РОЛЬ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Донецький Державний університет управління

 

Розкрито суть соціальної політики України та її роль в економічному розвитку країни. Показаний взаємозв'язок показників соціальної політики та економічного розвитку.

Reveal the essence of social policy in Ukraine and its role in economic development. The interrelation of indicators of social policy and economic development. 

Ключові слова: державне регулювання, соціальна політика, економічний розвиток, соціальний розвиток, економіка.

Світовий досвід економічного розвитку багатьох країн доводить, що немає і не може бути ефективної соціально орієнтованої економіки, яка б спираючись на умови сучасної конкурентної боротьби та зовнішнього економічного протекціонізму, функціонувала без активного впливу держави.

Держава здійснює функції підтримки ринкових відносин у формі захисту приватної власності, регулювання процесів обміну, вирішення окремих питань соціального характеру, забезпечує створення правової бази функціонування суб'єктів малого підприємництва тощо. Тобто держава визначає межі і параметри функціонування та розвитку соціально орієнтованої ринкової економіки та її суб'єктів.

Державна політика за своїми напрямами, характеристиками і пріоритетами має бути комплексною та охоплювати всі сфери суспільного життя.

Можливо виділити наступні структурні частини державного регулювання економіки України: фінансова політика; структурна політика; інвестиційна політика; науково-технічна політика; інноваційна політика; державне регулювання підприємництва; державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності; державне регулювання цін та інфляції; регіональна економічна політика; соціальна політика; державне регулювання природоохоронної діяльності.

Кожна із частин має своє, вагоме місце в економічному розвитку держави, та впливає на нього.

Сфера соціальної політики - частина політики держави, яка своїми діями пом’якшує негативні наслідки індивідуальної і соціальної нерівності, соціально-економічних потрясінь у суспільстві. Державне регулювання соціально-економічних відносин, соціальної сфери, будучи однією із передумов економічного і соціального розвитку суспільства й особливою формою управління, виступає як найважливіша складова соціально-економічної політики держави. Зрозуміло, що соціальна політика має бути адекватною стану економіки, але ігнорування соціальними проблемами може призвести до значних економічних втрат.

Можливості економічного розвитку України виявилися прямо пов’язаними з якісним розвитком творчих здібностей людини. Якість робочої сили в значній мірі визначається рівнем її освіти, професійної підготовки, а важливу роль в її формуванні виконує охорона здоров’я, культурне обслуговування та всі ті сфери діяльності, які формують людський капітал. Тобто, створюється взаємний зв’язок та взаємодія економічної і соціальної сфери. Підвищення ефективності показників економічного розвитку сприяє більш інтенсивному розвитку показників соціального розвитку, розширення ж останнього, його якісний розвиток і вдосконалення має зворотний позитивний вплив на показники економічного розвитку.[1]

Взаємозв'язок соціальної політики та економічного розвитку зумовлений тим, що по-перше: соціальне регулювання є фактором економічного розвитку України; по-друге : деякі показники соціальної політики впливають на економічний розвиток держави та навпаки; по-третє, те що економічному розвитку завжди притаманні соціальні наслідки, тобто вони соціальні за своєю природою, тому цілком зрозуміле посилення соціальної орієнтації економіки на людину для забезпечення сталого економічного розвитку економіки.

Розкриємо деякий взаємозв’язок цих показників: збільшення кількості робочих місць та скорочення безробіття, тобто - регулювання рівня зайнятості обов’язково вплине на підвищення рівня доходів населення, що в свою чергу поліпшить рівень і якість життя населення,  та можливо збільшить виробництво продукції на душу населення; зменшення або ліквідація глибоких деформацій в структурі доходів населення, відновлення ролі оплати праці як основного джерела цих доходів і найважливішого стимулу економічної активності працівника вплине на рівень та якість життя населення, на забезпечення населення житлом, і на зменшення рівня бідності в країні.[2]

Економічний розвиток, а разом з ним і соціальний орієнтований на задоволення потреб людини: духовних, фізичних, поліпшення та забезпечення матеріального достатку на достойному рівні.

 

Література

1.  Про державне прогнозування та розроблення  програм соціального і економічного розвитку України [Електронний ресурс] : закон України вiд 23.03.2000 N 1602-III// Законодавство України / Верхов. Радa України. – Електрон. текст. дан. – К., 2000. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/law2/main.cgi?nreg=1602-14&chk=GqsMfB7.apXVNjQEZigJHHVvHI4Sgs80msh8Ie6

2.  Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та  соціального розвитку України на 2002-2011 роки [Електронний ресурс] : Послання Президента України до Верховної Ради України вiд 30.04.2002 // Законодавство України / Президент України. – Електрон. текст. дан. – К., 2002. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/n0001100-02

 

 

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.