Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Ольхова І.В., Гринчук І.Г.

ФАРМАЦЕВТИЧНА ІНФОРМАТИКА НА ШЛЯХУ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРО ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ГАСТРИТ І ДУОДЕНІТ

Одеський національний медичний університет

 Це робота про необхідність розробки комп’ютерної автоматизованої системи щодо створення формулярного переліку лікарських засобів для лікування дітей, хворих на гастрит і дуоденіт, як фрагменту побудови єдиного інформаційного поля у сфері обігу ліків - одного із пріоритетних завдань Концепції роз­витку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров'я України на 2011-2020 роки.

Ключові слова: фармацевтична інформатика, бази даних по лікарські засоби

This work is the need to develop an automated computer system to create a formulary list of drugs for the treatment of children with gastritis and duodenitis as a fragment of building a unified information field in the area of ​​drug trafficking –  one of the priority tasks of the Concept of development of the pharmaceutical sector of the health of Ukraine in 2011-2020 years.

Key Words: pharmaceutical informatics, databases on medicinal products

В Україні відповідно до рекомендацій ВООЗ «Фокус на пацієнта» реалізуєть­ся Концепція роз­витку фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я України на 2011-2020 роки,  затверджена нака­зом МОЗ № 769 від 13.09.2010 р. Побудова єдиного інформаційного поля у сфері обігу ліків визначена як одне із пріоритетних завдань Кон­цепції. Основним завданням створення єдиного інформаційного поля у фармації є забезпечення заявників, виробників фармацевтичної продукції, оптово-посередницьких підприємств, аптечних закладів, медичних та фармацевтичних науково-педагогічних працівників, споживачів об’єктивною, оперативною повною, обґрунтованою, доказовою та доступною інформацією, спрямованою на якісне медикаментозне обслуговування населення [7]. Серед пріоритетних напрямків: здій­снення комплексу заходів з обґрунтування та забезпечення фармацевтичними інформаційними ресурсами, створення та функці­онування профільних комп’ютерних баз даних (БД) про лікарські засоби (ЛЗ), експертних систем тощо [1].

Теоретичною основою процесів інформатизації у фармації є фармацевтична інформатика, що використовує загальну методологію інформатики, власні мето­ди обробки інформації про ЛЗ у єдності з медичною інформатикою на базі сучас­ної комп'ютерної техніки та всесвітньої мережі Інтернет [1,8]. Складовою частиною фармацевтичної інформатики є Інтернет-фармація [5]. Для фармацевтичного забезпечення використовується інформація в режимі забезпечення за запитом (довідка),  або поповнення браку знань потенційного споживача, що про свою недостатню поінформованість не знає [2]. Для реалізації забезпечення семантичною фармацевтичною інформацією використовуються структуровані сукупності за­писів інформації (БД), що зберігається в комп’ютерній системі. Структурованість БД  досягається шляхом організації інформації згідно з її моделлю [2, 4]. Будь-яка БД є складовою частиною інформаційної системи, що має на меті не тільки зберігання даних, але й їх обробку. Тому проектуванню БД частіше передує створення алгоритмів її використання, що передбачає дворівневу структуру інформації. Перший рівень формується із професійної інформації, що при­значена для спеціалістів, а другий – для пацієнтів [4]. Крім того, О. М. Заліською було запропоновано, що при створенні вітчизняної інтегральної БД про ЛЗ необхід­ним є використання інформації, яка наявна у закордонних БД щодо доведеної терапевтичної ефективності та безпечності ЛЗ [3]. БД про ЛЗ повинна вклю­чати результати фармакоекономічного аналізу. Доцільною у БД є інформація про побічні реакції і взаємодії з іншими препаратами [6]. Процес розвитку доказової фармації триває постійно, і продукт такого розвитку, у свою чергу, є джерелом фармацевтичної інформації [2]. Це забезпечує об’єктив­ну оцінку ЛЗ з метою науково обґрунтованого їх відбору при створенні формулярів [6].

У фармацевтичній практиці опрацьовані БД для ЛЗ у гастроентерології на прикладі ЛЗ для лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дорослих, ендокринології, оториноларингології, пульмонології, урології, гомеопатії, фітотерапії та ін. Але відсутнє інформаційне забезпечення про ЛЗ для лікування дітей, хворих на гастрит і дуоденіт. Таким чином, використовуючи досвід попередніх досліджень провідних вчених України та інших країн, доцільно створити комп’ютерну автоматизовану систему створення формулярного переліку ЛЗ для даної категорії хворих, яка буде економічно ефективною та дозволить оптимізувати роботу лікувально-профілактичних закладів усіх рівнів, організувати більш тісну взаємодію лікарів і провізорів. Створення незалежної державної системи інформування про лікарські препарати сприяє раціональному їх використанню і збереженню здоров’я населення. 

Література:

 1. Бойко А.І. Еволюція сучасних фармацевтичних баз даних і шляхи їх розвитку на перспективу. Повідомлення ІІ. Розвиток теорії фармацевтичних баз даних та впровадження їх у практику / А.І. Бойко // Фармацевтичний журнал. –  2008. – №5. – С. 46-50.
 2. Бойко А.І. Розвиток методології фармацевтичної інформатики від комп'ютерних баз даних до баз знань / А.І. Бойко, Н.А. Прилипко, Б.Л. Парновський // Ліки України плюс. – 2010. –  № 2. – С. 76-78.
 3. Заліська О. М. До проблеми створення бази даних з фармакоінформатики / О. М. Заліська, Б. Л. Парновський, Н. Л. Герболка // Фармацевтичний журнал. –  2001. – № 2. – С. 36-41.
 4. Лендяк А.А. Проектування комп’ютерної інформаційної системи «Остеопороз. Фармацевтична інформація» на основі Інтернет-сайту з використанням бази даних / А.А. Лендяк // Фармацевтичний часопис. – 2009. – №4. – С. 86-89.
 5. Лендяк А.А. Cучасні проблеми фармацевтичної інформатики на прикладі фармакотерапії остеопорозу / А.А. Лендяк // Фармацевтичний часопис. – 2009. – №3. – С. 63-66.
 6. Мудрак І. Г. Оптимізація інформаційного забезпечення про лікарські рослинні засоби за даними доказової медицини / І. Г. Мудрак, О. М. Заліська // Фармацевтичний часопис. – 2010. – №4. – С. 64-67.
 7.  Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України на 2011-2020 роки: Наказ МОЗ України від 13.09.2010 № 769 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20100913_769.html
 8. Фармацевтична інформатика / [Парновський Б.Л., Слабий М.В., Заліська О.М. та ін.] - Львів: Кварт, 2008. - 446 с.
 
КОНФЕРЕНЦИЯ:
 • "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития.'2011"
 • Дата: Октябрь 2011 года
 • Проведение: www.sworld.com.ua
 • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
 • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
 • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
 • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.