Рейтинг пользователей: / 58
ХудшийЛучший 
УДК: 33:004.7

Лавриненко Т.Н.

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

 

В статті проаналізовано основні напрями інформатизації освіти. Розглядається процес комп’ютеризації освіти, який є складовою інформатизації освіти, а також важливість впровадження в систему освіти методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА. Інформатизація освіти, інформаційно-комунікаційні технології, єдиний інформаційний простір.

В статье проанализированы основные направления информатизации образования. Рассматривается процесс комп’ютеризации образования, который является составляющей информатизации образования, а также важность внедрения в систему образования методов и средств информационно-коммуникационных технологий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Информатизация образования, информационно-коммуникационные технологии, единое информационное пространство.

Basic directions informatization of education are analysed in the article. The process of computerization education, which is making informatization of education, and also importance of introduction, is examined in the system of formation of methods and tools informatively communication. 

KEYWORDS. Іnformatization of education, informatively of communication technologies, single informative space.

Сьогодні сучасні інформаційні та комунікаційні технології використовуються у діяльності майже кожного підприємства й організації. Сучасне століття відзначається інтенсивним розвитком та впровадженням в усі сфери життя суспільства інформатики. Це проявилось в інтенсивному вдосконаленні засобів обчислювальної техніки та техніки зв’язку, у появі нових та у подальшому вдосконаленні існуючих інформаційних технологій, а також у реалізації прикладних інформаційних систем. Досягнення інформатики зайняли вагоме місце в організаційному управлінні, в промисловості, у проведенні наукових досліджень та автоматизованому проектуванні. Інформатизація охопила і соціальну сферу: освіту, науку, культуру, медицину. Через Інтернет значна кількість користувачів звертається до послуг, що надають ці сфери.

Інформатизація – це сукупність взаємопов'язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, реалізації прав громадян і суспільства на основі створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки

Обчислювальна та комунікаційна техніка, телекомунікаційні мережі, бази і банки даних та знань, інформаційні технології, система інформаційно-аналітичних центрів різного рівня, виробництво технічних засобів інформатизації, системи науково-дослідних установ та підготовки висококваліфікованих фахівців є складовими національної інформаційної інфраструктури і основними чинниками, що забезпечують економічне піднесення. Як показує досвід інших країн, інформатизація сприяє забезпеченню національних інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку наукоємних виробництв та високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-економічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій демократизації суспільства. Національна інформаційна інфраструктура, створена з урахуванням світових тенденцій і досягнень, сприятиме рівноправній інтеграції України у світове співтовариство. Інформаційно-комунікаційні технології поступово, активно і невпинно інтегруються в усі сфери діяльності людини і суспільства, стають могутнім каталізатором і визначальним джерелом їх об’єктивного розвитку.

На сьогоднішній день Україна робить рішучі кроки до влиття в Світовий інформаційний простір, вбачаючи одним з головних пріоритетів – інформатизацію освіти, як запоруку майбутнього інтелектуального потенціалу нації. Так в Указі Президента України ”Про національну доктрину розвитку освіти” зазначається: „Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. Освіта є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені.”

Практично в усіх розвинутих країнах світу відбуваються процеси реформування освіти, її переорієнтація на навчання умінню самостійно добувати потрібну інформацію, виокремлювати проблеми й шукати шляхи їх раціонального вирішення. Засвоєння й узагальнення готових знань стає не метою, а одним з допоміжних засобів інтелектуального розвитку людини.

Перші практичні кроки інформатизації і комп’ютерізації освіти України буди здійснені у другій половині 50-х років минулого століття, коли комп’ютерними засобами почали оснащуватись провідні вищі навчальні заклади. Подальша еволюція інформатизації освіти за більш ніж 60 років, зо пройшло з того часу (від оснащення навчальних закладів електронними обчислювальними машинами першого покоління до застосування найсучасніших засобів інформаційно-комунікаційних технологій),  відображає як досягнення науково-технічного прогресу, у першу чергу, кібернетики та інформатики.

Сьогодні під впливом науково-технічної революції темпи змін нових поколінь техніки почали набагато перевищувати темпи змін поколінь працівників. Протягом активної трудової діяльності працівника (30-40 років) відбувається 5-7 змін поколінь техніки. В сучасних умовах оптимальний період оновлення техніки і технологій скорочується до 4-5 років, а в окремих випадках до 2-3 років. Отже, інформатизація освіти є невід’ємною складовою інформатизації суспільства, відображає загальні тенденції глобалізації світових процесів розвитку, виступає як визначальний інформаційний і комунікаційний базис розвитку освіти, гармонійного розвитку особистості і соціально-економічних систем суспільства. Сучасному суспільству потрібна людина самостійно, критично мисляча, що вміє бачити і творчо вирішувати виникаючі проблеми. Таким чином, стратегічні напрямки розвитку освітніх систем у сучасному суспільстві очевидні: інтелектуальний та моральний розвиток людини на основі залучення її в самостійну діяльність у різних галузях знань. У ході реформ освіти у таких країнах світу як США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада та ін. саме цей напрямок визнаний головним.

Інформатизація освіти – це без перебільшення справжня революція в освіти, оскільки функціонування освітньої галузі спрямоване просто на формування носія знань, а насамперед, творчої особистості, яка вміє застосовувати набуті знання і вміння, працювати з інформаційними ресурсами для успішної діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, власне – для інноваційного розвитку суспільства.

Інформатизація освіти є однією з найважливіших складових державної програми розбудови інформаційного суспільства на основі впровадження сучасних новітніх інформаційних технологій в Україні. Інформатизація освіти є більш широким поняттям, ніж комп’ютеризація освіти, а процес інформатизації освіти включає процес її комп’ютеризації. Поняття інформатизації освіти пов’язується із широким впровадженням в систему освіти методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій, створенням на цій основі комп’ютерно орієнтованого інформаційно-комунікаційного середовища, з наповненням цього середовища електронними науковими, освітніми та управлінськими інформаційними ресурсами, з наданням можливостей суб’єктам освітнього процесу здійснювати доступ до ресурсів середовища, використовувати його засоби і сервіси при розв’язуванні різних завдань. Інформатизація освіти спрямовується на формування та розвиток інтелектуального потенціалу нації, удосконалення форм і змісту навчального процесу, впровадження комп'ютерних методів навчання та тестування, що дасть можливість вирішувати проблеми освіти на вищому рівні з урахуванням світових вимог.

На сучасному етапі розвитку суспільства і освіти головною метою інформатизації освіти є підготовка тих, хто навчаються, до активної і плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, забезпечення підвищення якості, доступності та ефективності освіти, створення освітніх умов для широких верств населення щодо здійснення ними навчання протягом усього життя за рахунок широкого впровадження в освітню практику методів і засобів інформаційно-комунікаційних технологій та комп’ютерно орієнтованих технологій підтримки діяльності людей.

Здійснюючи інформатизацію освітньої галузі, суспільство й освіта мають в цілому переглянути свої погляди на якість освіти, що надається, визначити основні її сучасні і перспективні складові, а також завдання щодо її досягнення в умовах інформаційного суспільства. “Якісна освіта – це та освіта, яка найефективніше готує людину до життя і діяльності в сучасних умовах, яка найбільшою мірою сприяє розвитку особистості, розвитку кожної людини”. Зокрема, рушійною силою повинна стає інтелектуальна, творча праця людини. І не тільки зростає значення освіти, а й змінюється її зміст, форми і методи. Освіта стає безперервним процесом, який супроводжує людину впродовж всього життя, забезпечує постійне оновлення та поповнення знань і вмінь.

Отже, освіта повинна зайняти визначальне місце у впроваджені у всі сфери діяльності людей сучасних інформаційно-комунікаційних технологій – провідних технологій інформатизації освіти, забезпечити рівний доступ до мережевих навчальних інформаційних ресурсів всім, хто навчається. Ефективність процесу інформатизації освіти значною мірою обумовлена результативністю створення національної індустрії комп”ютерно орієнтованих засобів навчання.

Інформатизація освіти є невід’ємною складовою інформатизації суспільства, відображує загальні тенденції глобалізації світових процесів розвитку, виступає як визначальний інформаційний і комунікаційний базис розвитку освіти, гармонійного розвитку особистості і соціально-економічних систем суспільства.

Саме прискорення інформатизації багато в чому залежить від якісного рівня управління відповідними соціальними системами: людиною, громадою, державою, суспільством. Потрібно звернути увагу на те, що підвищення ефективності управління дає змогу цілеспрямовано прискорити створення нової техніки, технології, забезпечити своєчасне впровадження і широке розповсюдження їх в усіх галузях народного господарства, в самому управлінні, дає можливість найкраще використовувати великий науково-інтелектуальний потенціал суспільства

 

Література:

1.  Биков В.Ю., Пилипчук А.Ю. Проблеми створення системи моніторингу стану інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів [Електронний ресурс] / В.Ю. Биков, А.Ю. Пилипчук // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2007.– №4.– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em4/emg.html

2.  Большой энциклопедический словарь. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc3p/

3.  Указ Президента України Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні від 31.07.2000 (№928/2000).

4.  Поль Легрі, П’єр Коллеретт, Робер Шнайдер. Впровадження інформаційних технологій: від лабораторій до практики, Інформаційний бюлетень з міжнародної стандартизації, 2003, – №1, – С. 113-121.

5.  Янченко О.К. Інтернет-технології сьогодні. – Х.: ХНАМ, 2003. – 250с.

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.