Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 

Іванюк О.Ю.

АЛГОРИТМ ПІДБОРУ ЗВУКОПОГЛИНАЮЧИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПРИМІЩЕННЯ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

 

В даних тезах висвітлюється принцип дії авторської розробки – програми по підбору найбільш підходящих звукопоглинаючих матеріалів для різних типів приміщень. Описується принцип роботи програми та покроково пояснюються всі дії, які виконує програма і наводяться формули, якими вона при цьому користується.

Ключові слова: звук, фонд поглинання, звукопоглинаючі матеріали.

 
Рейтинг пользователей: / 7
ХудшийЛучший 

УДК  537.638

Самченко Р.П.

Використання математичних моделей для проведення наближеної оцінки індукційного нагріву феромагнітних наночастинок

НУ «Львівська політехніка», Інститут комп’ютерних технологій та автоматики

 

Вступ

Нанотехнології, нанонауки — це наука і технологія колоїдних систем, це колоїдна хімія, колоїдна фізика, молекулярна біологія, вся мікроелектроніка. Поведінка таких систем сильно відрізняється від поведінки істинних розчинів і розплавів і від об'єктів макросвіту завдяки високорозвиненій структурі. Як правило такі ефекти починають відігравати значну роль тоді, коли розмір частинок лежить у діапазоні 1-100 нанометрів, звідси прийшло заміщення слова колоїдна фізика, хімія, біологія на нанонауки і нанотехнології, маючи на увазі розмір об'єктів, про які йде мова.

 

УДК 621.43                      

Далюк И.К., Кочергин В.И.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ

Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС)

 

В данном докладе рассматривается использование каталитических технологий в транспортной и строительной отраслях.

Ключевые слова: каталитические нагревательные элементы, каталитические принципы горения, предпусковой подогреватель.

 

Круглая С.Ю.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ  В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ МОДЕЛЬЕРОВ-КОНСТРУКТОРОВ

Благовещенский технологический техникум (филиал) ФГБОУ ВПО «ВГУЭС»

 

В данном докладе рассматривается вопрос формирования профессиональных компетенций будущих модельеров-конструкторов с использованием в учебном процессе технологии интерактивного обучения.

Ключевые слова: инновационные технологии, технология интерактивного обучения, исследовательский урок, проблемный урок, урок-тренинг, профессиональные компетенции, творческие способности, индивидуальные особенности телосложения. 

 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 004.9

Лущенко А.И.

Моделирование эмоционального поведения автономных агентов

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, кафедра теоретической и прикладной информатики

 

Рассматривается построение символьной модели автономных агентов, в которых эмоция выполняет оценочную и прогностическую роль.

Ключевые слова: агент, модель, эмоция, интеллектуальный.

 

УДК 629.7

Махненко Ю.Ю.

МОНИТОРИНГ КОЛЛОКАЦИИ ГЕОСТАЦИОНАРНЫХ СПУТНИКОВ С ПОМОЩЬЮ МАЛОБАЗОВЫХ РАДИОИНТЕРФЕРОМЕТРОВ

Федеральное унитарное государственное предприятие «Космическая связь»

 

В данном докладе рассматривается проблема безопасного управления движением нескольких спутников, удерживаемых в окрестности общей точки стояния на геостационарной орбите. Описана процедура контроля относительного расстояния между спутниками обработкой дифференциальных измерений малобазового радиопеленгатора. Приведены схема получения измерений, процедура обработки и прогнозирования относительного расстояния, результаты ее проверки как на модельных примерах, так и в реальных ситуациях.

Ключевые слова: геостационарный спутник, коллокация, радиопеленгатор, обработка измерений.

 

УДК 004.9

Антонов В.М.

НОВА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ НА БАЗІ КІБЕРАКМЕОЛОГІЧНИХ СППР: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД

Національний Технічний Університет України «КПІ», Українська Академія Акмеологічних наук

 

Досліджуються проблеми проектування нової освітньої технології на основі кіберакмеологічних СППР з використанням сучасних інформаційних технологій (СІТ).

Технологія, інновація, система, кіберакмеологія.

Освітня технологія на сучасному етапі розвитку людства визначається наступною концепцією: це комплексна сукупність інтегрованих когнітологічних моделей у контурі СППР, які призначені для підвищення ефективності процесу накопичення, передачі та засвоєння знань від педагога до учня, з метою їх науково-практичного та організаційно-методологічного використання.

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 002.53/.55:004.032.6

Кунанець Н.Е., Малиновський О.Б.

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ КОНТЕНТУ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

Національний університет “Львівська політехніка”

 

Розглядаються методи і засоби створення комплексного контенту мультимедійного інформаційного продукту та алгоритми подання різнопланової інформації.   

Ключові слова: інформаційний контент, інтерактивність, мультимедійні системи.

 

Львова Ю.С.

ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ОНТОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА

Волгоградский государственный технический университет

 

Рассмотрены вопросы использования онтологического подхода для интеграции знаний в задачах поддержки принятия решений в условиях неопределенности. Определены подходы к построению структурированных выводов, содержащих рекомендации по использованию механизмов интерпретации нечеткой информации.

Ключевые слова: онтология; поддержка принятия решений; информационная поддержка, семантическая сеть

 

УДК 007.51

Жигалов И.Е. Озерова А.С.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В АНАЛИЗЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИРОДНЫХ ПОЖАРОВ

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых

 

В данной статье рассматривается использование ГИС-технологий  в анализе и мониторинге последствий природных пожаров на примере пожаров в  бассейне реки Клязьма в период 2010 года.

Ключевые слова: геоинформационные технологии, мониторинг.

 

УДК 001.167/168:004:007.658.5:008.2

Никифоров А.А.

ПРОБЛЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЦЕСС-ИННОВИНГА:

ИНСТРУМЕНТОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ SOQRAT  

Международный научно-учебный центр
Информационных Технологий и Систем НАНУ и МОНУ, г. Киев

In article physical and psychological, logic and dialectic aspects of construction tool and user intellectual-information technology system estimation & evaluation of innoving processes in systems of inventing and acceptance of perspective design decisions are considered. Sense – How to help the Chief designer of New Technics?

Keywords: innovatics, innovation, innoving, system designing, superdifficult object of new technics and technology, intellectual-information technology, system estimation & evaluation.

В статье рассматриваются физические и психологические, логические и диалектические аспекты построения инструментальных и пользовательских интеллектуально-информационных технологий системного оценивания процессов инновинга в системах придумывания и принятия перспективных проектно-конструкторских решений. Смысл – Как помочь Главному Конструктору Новой Техники?

Ключевые слова: инноватика, инновация, инновинг, системное проектирование, сложный объект новой техники и технологии, интеллектуально-информационная технология, системное оценивание.

 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК: 631.171

Иванов Д.В., Ангилеев О.Г.

Система накопления и рассеивания обменной энергии кормовых материалов

Ставропольский государственный аграрный университет

 

Даная работа рассматривает систему накопления и энтропии обменной энергии корма. Предложены коэффициенты сохранности обменной энергии, и эффективности затрат механической мощности на переработку и хранение корма, определенные методом анализа размерностей.

Ключевые слова: корм, обменная энергия, анализ размерностей.

 

Ибрагимов Е.А. Саушкина Н.Ф.

ХАРАКТЕР РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ АНОДОМ И КАТОДОМ ИОННОГО ИСТОЧНИКА

 Юргинский технологический институт

 

В данной работе дана попытка описать характер напряженности электрического поля в зависимости от изменения расстояния между анодом и катодом ионного источника.

Ключевые слова: напряженность, магнитная индукция, плазма.

 
Секции март 2012