УДК 378.091.2+37.014
Прокопенко Алексей Владимирович,Пальчун Елена Константиновна,,,,,
ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО І ВИЩА ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Prokopenko A., Palchun O.
INFORMATION SOCIETY AND HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION