Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 338.46:002

Попов О.І.

ШЛЯХИ І ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

ВП «Стахановський навчальний комплекс Луганського національного університету імені Тараса Шевченка», Стаханов, вул. Пономарчука,25

UDC 338.46:002

Popov A.I.

WAYS AND MEANS OF FORMATION OF 

INFORMATION CULTURE OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL COLLEGE IN TEACHING PROFESSIONAL DISCIPLINES

"Stakhanov Education Complex of Luhansk Taras Shevchenko National University," Stakhanov, Ponomarchuk st., 25

 У статті розглядаються шляхи і засоби формування інформаційної культури у студенів педагогічного коледжу в процесі викладання фахових дисциплін. Формування інформаційної культури є однією з головних задач сучасного суспільства, оскільки:

- вона визначає соціально необхідний рівень інформованості індивіда, відповідний рівню розвитку суспільства;

- вона формує систему ціннісних орієнтацій, яка виявляється у відборі циркулюючої інформації, її оцінці, критичному осмисленні;

- інформаційно-культурне середовище сприяє засвоєнню індивідом знань і цінностей у формі переважаючих в дану епоху стереотипів;

- безпосереднім помічником в становленні і вихованні інформаційної культури особи сьогодні виступають нові інформаційні технології, володіння якими стає складовою частиною інформаційного суспільства і сприяє якнайповнішому розкриттю особи в усіх видах її діяльності.

Ключові слова: інформаційна культура, формування інформаційної культури, процеси інформатизації, технократична культура.

The article deals with ways and means of shaping information culture of students of the pedagogical college in teaching professional disciplines.  Formation of information culture is one of the main problems of modern society, because:

-  it defines the necessary social awareness of the individual, the appropriate level of society;

- it creates the system of values, which becomes apparent in the selection of information, its evaluation, critical thinking;

- information and cultural environment promotes the absorption of knowledge and values by the person  in the form prevailing in this era stereotypes;

- the direct assistant to the formation and education of information culture of the person today is connected with new information techniques, mastering of which is the part of the information society and promotes the complete possible development of the  personality in all aspects of his activities.

Keywords: information culture, formation of information culture, processes of information, technocratic culture.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012