УДК 0
Макаров Владимир Петрович,,,,,,
Абсолютная аддитивность
Makarov V.P.
ABSOLUTE ADDITIVITY
 
УДК УДК 553.981/982
Федоришин Дмитро Дмитрович,Трубенко Олександр Миколайович,Федоришин Сергій Дмитрович,Гутник Ірина Володимирівна,,,
ГЕОЛОГО-ПЕТРОФІЗИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЛІГОЦЕНОВО-НИЖНЬОМІОЦЕНОВОГО КОМПЛЕКСУ ЗА ГЕОФІЗИЧНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ
Fedoryshyn D.D., Trubenko A.N., Fedoryshyn S.D., Gutmik I.V.
GEOLOGICAL AND PETROPHYSICAL CHARACTERISTIC OF OLIGOCENE-LOWER MIOCENE COMPLEX BY GEOPHYSICAL INFORMATION
 
УДК УДК 550.832
Коваль Ярослав Николаэвич,Федак Игор Орестович,,,,,
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ ТИПУ ЦЕМЕНТУ ПОРІД-КОЛЕКТОРІВ ЗА ДАНИМИ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН
Koval Y.N., Fedak I.O.
FEATURES Type cement reservoir rocks on Geophysical Investigation of Well