Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 338.512
L 110
Власенко В.В., Прокопенко М.В.
ЩОДО ПИТАННЯ ВИБОРУ ІННОВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ВИРОБНИЦТВА СУЧАСНОГО ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Харківський національний автомобільно – дорожній університет
Харьков, Петровського 25, 61002
Vlasenko V.V., Prokopenko M.V.
QUESTION OF CHOICE FOR INNOVATIVE PRODUCTION COST CONTROL MECHANISM OF MODERN INDUSTRIAL ENTERPRISES
Kharkiv national avtomobil and highway university

Kharkiv, Petrovskogo 25, 61202

Анотація. У статті розглянуті теоретичні аспекти, виявлена суть і функції собівартості продукції; принципи формування витрат виробництва, вказані чинники, що впливають на остаточну ціну продукції підприємства. Розглянуті основні суб'єкти формування статей витрат, механізм контролю підприємця за формуванням собівартості, а згодом встановлення ціни на послугу або товар. Проведено аналіз та запропоновано шляхи підвищення ефективності механізму керування витратами на підприємстві.

Ключові слова: витрати виробництва, собівартість, елементи витрат, калькуляція, стратегічне управління, target costing, функція собівартості.

Abstract. In the articles considered theoretical aspects, educed essence and functions of unit cost; principles of forming of charges of production, indicated factors that influence on the final cost of products of enterprise. Considered basic subjects of forming of items of expenses, mechanism of control of businessman after forming of prime price, and afterwards establishment of price on service or commodity. An analysis is conducted and the ways of increase of efficiency of mechanism of management charges offer on an enterprise.

Keywords: charges of production, prime price, elements of charges, calculation, strategic management, target costing, function of prime price.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2015