Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 0
Вихопень Людмила Петровна,,,,,,
НЕКОТОРЫЕПОКАЗАТЕЛИКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЫ ОТРАСЛИ СКОТОВОДСТВА
Vyhopen L.P
SOMEINDICATORSOFTHECOMPETITIVENESSOFPRODUCTSOFLIVESTOCK-RAISING

Аннотация. У вік ринкових відносин, в якому перебуває Україна, конкуренція товаровиробників на ринках продукції відіграє особливу роль у розвитку та вдосконаленні сільськогосподарської продукції. Така ситуація в державі певною мірою стосується і сільськогосподарських виробників, оскільки ринок сільськогосподарської продукції є найбільш наближеним до досконалого за рівнем конкуренції. В таких умовах стає цілком закономірним зростання вимог до формування високого рівня конкурентоспроможності, як сільськогосподарських товаровиробників, так і продукції м'ясного скотарства зокрема.Завдяки внутрішній конкурентній перевазі підприємство має можливість знизити ціни відносно ринкових або по відношенню до конкурента та підвищити рівень рентабельності, а отже прибуток. Бажаного результату можливо досягти завдяки конкуренції при якому свобода одного підприємця на ринку обмежується свободою іншого завдяки праву споживача на вибір товару необхідного асортименту, кращої якості та за більш низькою ціною.

Ключевые слова: конкурентоспроможність, продукція, показники, ринок, тваринництво

Abstract. In the age of market economy, in which there is Ukraine, the competition of commodity producers in product markets plays a special role in the development and improvement of agricultural production. To some extent such a situation in the country concerns to farmers, as the market of agricultural products is the closest to perfect in terms of competition. In such circumstances, the increase of requirements is quite natural for the formation of a high level of competitiveness, as of agricultural producers as well as beef raising production in particular. Due to the internal competitive advantage, the company is able to reduce prices as regards the market or in relation to competitors and increase the profitability, and hence profit. The desired result can be achieved through competition in which the freedom of one entrepreneur in the market is limited due to the freedom of the other rights of consumers to choose the desired product variety, better quality and at lower cost.

Keywords: competitiveness, products, indexes, market, tock-raising

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-октябрь 2014