Рейтинг пользователей: / 3
ХудшийЛучший 
УДК: 635.292:630*232.13
Татюк А.А., Андреєва В.В.
СОРТОВИПРОБУВАННЯ ГЛАДІОЛУСА ГІБРИДНОГО В УМОВАХ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
Луцьк, Волі 13, 43025
Tatyuk A., Andreyeva V.
VARIETY TESTING GLADIOLUS HYBRID IN VOLYN REGION
Eastern European national Lesya Ukrainka university
Lutsk, Voly 13, 43025

Анотація. Робота присвячена випробуванню сортів Blue Frost, Snowy Frizzle, Mascagni, Nova Lux, Supreme гладіолуса гібридного в умовах Волинської області. Відповідно до мети ставились наступні завдання: дослідити основні етапи розвитку досліджуваних сортів гладіолуса гібридного та провести комплексну оцінку декоративних особливостей, стійкості до хвороб, вилягання, відповідності до умов вирощування та виявити найбільш життєздатні і декоративні сорти гладіолуса садового для вирощування у Волинській області. Результати досліджень свідчать, що у Волинській області найдоцільніше вирощувати сорти Blue Frost, Snowy Frizzle, Mascagni, Nova Lux, які є високо декоративними та стійкими до фузаріозу.

Ключові слова: гладіолус гібридний, сортовипробування

Abstract. The work is dedicated to testing varieties Blue Frost, Snowy Frizzle, Mascagni, Nova Lux, Supreme gladiolus hybrid in terms of Volyn region. To achieve the objectives we delivered the following objectives: to study the main stages of the studied hybrid varieties of gladiolus and conduct a comprehensive assessment of the decorative features, disease resistance, lodging, according to growing conditions and to identify the most viable and decorative garden gladiolus varieties for cultivation in Volyn region. Studies indicate that in the Volyn region would be best to grow varieties Blue Frost, Snowy Frizzle, Mascagni, Nova Lux, which is highly decorative and resistant to Fusarium.

Key words: gladiolus hybrid, variety testing

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>