УДК 625.76:658.15

Догадайло Я.В., Гнилицька Г.О.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ЕТАПІВ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

В роботі запропоновано алгоритм оцінки конкурентних переваг підприємств дорожнього господарства. Він ураховує специфічні особливості останнього та заснований на ресурсно-цільовому підході до управління.

Ключові слова: конкурентна перевага, ресурси, потенціал підприємства, дорожнє господарство

In the work the algorithm of evaluation the firm’s competitive advantage has been suggested. Algorithm accounts the specific peculiarities of road sphere and grounds on aims-resourcing approach to the management.   

Key words: competitive advantage, resources, firm’s potential, road sphere.

Досягнення конкурентних переваг є метою і результатом управління підприємством в сучасних умовах, зокрема в дорожньому господарстві. Тому управління процесами пошуку, формування і розвитку конкурентних переваг підприємства є досить актуальним, але його здійснення  неможливе без чіткого уявлення про сутність цієї категорії. Під конкурентною перевагою підприємства дорожнього господарства розуміється найбільша ефективність використання ресурсів підприємства у порівнянні з його конкурентами [1].

Існує достатня кількість методичних розробок щодо оцінки конкурентних переваг підприємства (КПП), але ключовими є дві [3,4]. Існуючі підході призначені для підприємств будь-якої галузі господарювання, але дорожньому господарству властиві специфічні особливості, які при оцінці конкурентних переваг необхідно враховувати. Таким чином достатньо актуальною є розробка алгоритму оцінки КПП дорожнього господарства, який би урахував специфіку останнього, та забезпечував їх оцінку за ефективністю та стійкістю.

Дорожнє господарство є природною монополією, тому для оцінки КПП доцільним буде здійснювати порівняння показників оцінки конкурентних переваг не з усіма конкурентами, а тільки з пріоритетним конкурентом [5]. Виходячи з сутності поняття «конкурентна перевага підприємства дорожнього господарства» його оцінку необхідно здійснювати на підставі аналізу ефективності використання ресурсів потенціалу підприємства та їх стійкості. В роботі [6] наведений обґрунтований склад потенціалу підприємств дорожнього господарства, автори вважають, що оцінку конкурентних переваг потрібно здійснювати саме за цими складовими. На підставі вищенаведеного було розроблено алгоритм оцінки КПП дорожнього господарства (рис. 1).

Таким чином, в роботі запропоновано алгоритм оцінки КПП дорожнього господарства, що відрізняється від існуючих тим, що оцінка здійснюється на основі аналізу ефективності використання ресурсів підприємств саме дорожнього господарства, а так як останнє є природною монополією тому в якості бази порівняння запропоновано використовувати дані тільки одного підприємства, що є пріоритетним конкурентом для підприємства, що досліджується.

 

Література:

1.  Іванов Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток: монографія / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2008. – 352 с.

2.  Отенко І.П.  Управління конкурентними перевагами підприємства: наукове видання / І.П. Отенко, Є.О. Полтавська. – Х.: ХНЕУ, 2005. – 212 с.

3.  Тищенко А.Н. Экономическая результативность деятельности предприятий: монографія / А.Н. Тищенко, Н.А. Кизим, Я.В. Догадайло. .: ИД «ИНЖЭК», 2005. - 144 с.

4.  Догадайло Я.В. Обґрунтування складу потенціалу підприємств дорожньої галузі / Я.В. Догадайло // Економіка транспортного комплексу. – 2010. - № 16. – С. 184-192

Рис. 1. Алгоритм оцінки КПП дорожнього господарства