УДК 338.486.1.02

Лісіцина І.І.

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харків, пр. Леніна 9а, 61166

UDC 338.486.1.02

Lisitsyna I.I.

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN TOURISM AS AN INNOVATIVE WAY OF TRANSBORDER COOPERATION PROBLEMS SOLVING

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Lenin Avenue 9a, 61166