Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 664/639.2.081

1Сухенко В.Ю., 2Мануілов В.В., 1Сухенко Ю.Г.

Корозійно-механічне спрацювання технологічного обладнання харчової промисловості

1Національний університет біоресурсів і природокористування України,

Київ, Героїв Оборони, 15, 03041

2Керченський державний морський технологічний університет,

Керч, Орджонікідзе, 82, 98309

 

UDC 664/639.2.081

1Sukhenko V.J., 2Manuilov V.V., 1Sukhenko J.G.

Corrosion-mechanical wear TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOOD

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,

Kyiv, Heroyiv Oborony, 15, 03041

Kerch State Marine Technical University,

Kerch, Ordzhonіkіdze, 82, 98309

З використанням методів термодинаміки необоротних процесів показано, що швидкість корозійно-механічного зношування металів у технологічних середовищах-електролітах харчової промисловості лінійно залежать від навантаження і швидкості ковзання і параболічно знеміцнення матеріалу в корозійно-активному середовищі. Показані шляхи керування процесом корозійно-механічного зношування. Проведена перевірка адекватності математичної моделі зношування в технологічних середовищах харчової промисловості.

Ключеві слова: корозія, знос, механічні фактори, каталізатор, втома, довговічність, електрохімії, потенціал.

Using of methods thermodynamic of irreversibly process proved that the speed of corrosive-mechanical metals wear in technological mediums of electrolytes of food industry depends on linearly loads and speed of slip and depends parabolically on loss of strength of materials by corrosive-active medium. The methods of control over process about corrosive-mechanical wear are pointed. Validation of mathematics model of wear for adequacy was conducted in technological medium of food industry.

Key words: corrosion, wear, mechanical factors, catalyst, fatigue, durability, electrochemistry, potential.


ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-март 2013