УДК
Пыхтина Нина Профирьевна,,,,,,
 НЕДИСЦИПЛІНОВАНІСТЬ У ДОШКІЛЬНИКІВ: ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ ТА ДІАГНОСТИКА ВІДХИЛЕННЯ
 THE INDISCIPLINE IN PRESCHOOLERS: FEATURES OF MANIFESTATION AND DIAGNOSIS OF DEVIATION
 
УДК
Кулешов Сергей Александрович,,,,,,
АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ З ПИТАНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ США ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОРІЧЧЯ
ANALYSIS OF THE REGULATORY AND LEGISLATIVE BASIS ON US HIGHER EDUCATION IN THE SECOND HALF OF THE TWENTIETH CENTURY
 
УДК
Лычова Татьяна Юрьевна,,,,,,
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ АГРОІНЖЕНЕРІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ
THE PROBLEM OF TRAINING AGRO ENGINEERS IN THE MODERN CONDITIONS OF LABOR MARKET DEVELOPMENT