Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК 619:612.176:636.4

Кос’янчук Н.І., Гудзь Н.В.

ВПЛИВ СТРЕС-ФАКТОРІВ НА ОРГАНІЗМ ТВАРИН ПРИ ІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ УТРИМАННЯ

Національний університет біоресурсів і природокористування України

 

Знание особенностей поведения животных дают возможность создать оптимальные системы, режимы и методы их содержания в условиях современных интенсивных технологий.

Ключевые слова: стресс, животные, етология, здоровье, адаптация

Knowledge of animal behavior peculiarities provides an opportunity to create optimum systems, regimes and methods of their keeping at modern intensive technologies’ conditions.

Key words: stress, animals, ethology, health, adaptation

Інтенсивні технології ведення тваринництва та перехід до нових способів утримання супроводжується фізіологічними і психологічними розладами, зміною поведінки тварин.

Без знання особливостей поведінки тварин не можна визначити оптимальні варіанти системи утримання, режими і методи догляду, які б забезпечували можливість збереження здоров’я, одержання від тварин максимуму якісної продукції.

Поведінку тварин розглядають як таку функцію організму, яка відображає процес адаптації тварин до зовнішнього середовища. Вироблені на основі нейрогуморальної регуляції рефлекторні зв’язки і біологічні ритми гарантують організму активну форму пристосування до можливих змін середовища.

Знання особливостей поведінки тварин є обов’язковим для проведення науково-обґрунтованих заходів профілактики і створення оптимальних умов утримання як здорових, а тим більше хворих тварин, які б відповідали природнім потребам організму. Отже, сучасні перспективні інтенсивні технології виробництва продукції тваринництва повинні ґрунтуватися на засадах етології (від грецького etos – характер, норов, поведінка, logos – вчення, слово, думка) – це наука про біологічні основи поведінки тварин і вивчення закономірностей взаємовідносин організму із навколишнім середовищем.

Протягом життя тварини постійно піддаються дії факторів зовнішнього середовища і відповідають на їх дії шляхом біохімічних, фізіологічних та поведінкових змін, які допомагають тварині адаптуватися і вижити

За своєю природою основні фактори зовнішнього середовища можуть бути абіотичними (неживими), біотичними (живими) і трофічними (кормовими). Середовищні фактори діють як подразники і як стрес-фактори (стресори), які за своєю силою впливу на організм тварини можуть бути надзвичайними (сильними, екстремальними), середніми (поміркованими) і слабкими (малими). То ж коли тварина, наприклад, зазнає нападу хижаків, зміною її поведінки буде намагання втекти, але при цьому відбувається і фізіологічна відповідь, що характеризується підвищенням серцебиття для нагнітання більшого об’єму крові до м’язів, щоб полегшити втечу.

У відповідь на дію різних і сильних (екстремальних) факторів середовища в організмі виникає ряд неспецифічних змін, які канадський вчений Ганс Сельє (1936) назвав загальним адаптаційним синдромом і запропонував поняття «стрес». Він дав визначення стресу – це стан, який проявляється специфічним синдромом, включаючи всі неспецифічно викликані зміни в біологічній системі, а причини, здатні викликати реакцію організму називають – стресорами або стрес-факторами. Отже, стрес за своїм характером синдром специфічний, а за походженням неспецифічний. Неспецифічність формування стресів визначається тим, що він виникає під час дії на організм різних подразників – механічного, фізичного, хімічного, біологічного та психологічного характеру.

При стресі діяльність всіх систем організму спрямовується на самозахист і пристосування до нових умов існування.

Вчені вважають, що основними ознаками розвитку стресового стану у сільськогосподарських тварин спочатку виступають зміни поведінкових реакцій і зменшення продуктивності. Тому саме за цими ознаками слід вибирати технології, системи та способи утримання, враховуючи фізіологію, етологію та добробут тварин.

Щоб знизити дію стрес-факторів на організм тварин необхідно знати специфіку і інтенсивність дії нових чинників, які виникають в процесі інтенсивної технології виробництва продукції тваринництва. Цими чинниками можна управляти або обмежувати їх негативний вплив на тварин до можливого мінімуму. Полегшити це завдання може дослідження вроджених проявів поведінки тварин.

Пристосування до поодиноких низької дії стресів кожного дня є природнім станом як для тварин, так і для людей. Але якщо тварина не в змозі пристосуватися до дії інтенсивних стресорів або тих, що діють тривалий час, то у неї виникає стрес, внаслідок чого відбувається послаблення природної резистентності організму і розвиток захворювань різної етіології. Під дією стресу в організмі тварин підсилюється обмін речовин, що призводить до збільшення утворення продуктів обміну, при виділенні яких з організму виводиться велика кількість води і електролітів, внаслідок чого порушується вуглеводний обмін. Такі процеси адаптації відбуваються постійно.

Для тварин небажані як надто високі, так і надто низькі температури, а також різкий їх перепад, оскільки вони викликають стресові реакції. Це призводить до:

  1. фізіологічних та морфологічних змін у організмі;
  2.  зниженню продуктивності;
  3. послабленню захисних сил організму;
  4.  зниження ефективності використання кормів;
  5. підвищенню захворюваності.

Наскільки швидко будь-яка тварина реагує чи пристосовується до різних змін чи стресорів залежить від таких факторів:

  1. порода тварини – відомо, що певні генотипи є стресочутливими;
  2. минулий досвід тварини – вона може бути адаптована до певних стресорів;
  3. стан організму тварини – здорові тварини краще пристосовуються і відповідають на дію стресорів;
  4. ступінь і тривалість стресорів.

Причиною частого, а інколи, навіть, постійного виникнення тривалої дії стресового чинника є неврахування того, що природа організму тварин не так швидко змінюється як технологія, або умови утримання і використання. Тому часто виникає невідповідність між потребами (етологічними і фізіологічними) організму і середовища.

 

Література

1. Жучаев К. Благополучие молодняка свиней / К. Жучаев, Н. Суетов // Животноводство России. – 2009. – С. 39.

2. DANISH Производственный стандарт Декабрь 2010, 16 с.

3. Свинарство та проблеми із добробутом свиней // http://search.com.ua/archive/2006-10-15/animalwelfare.org.ua/article87.html

4. Палагута А. Мікроклімат для поросят / А. Палагута // http://www.agro-business.com.ua/component/content/article/153.html?ed=29

5. Ковальчикова М. Адаптация и стресс при содержании и разведении сельскохозяйственных животных / М. Ковальчикова. –  М.: Колос, 1986. – 270 с.

6. Никитченко И.Н. Адаптация, стресс и продуктивность сельскохозяйственных животных / И.Н. Никитченко, С.И. Плященко, А.С. Зеньков. –  Минск: Ураджай 1988. – 107 с.

 
Секции/подсекции