УДК 636.424.087.72
Химичева Светлана Николаевна,Смагина Татьяна Валентиновна,Волкова Анастасия Андреевна,,,,
ВЛИЯНИЕ ЦИОЛИТА НА МЯСНЫЕ И ОТКОРМОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА СВИНЕЙ
Smagina T.V., Khimicheva S.N., Volkova A.A.
THE IMPACT OF ZEOLITE ON MEAT AND FATTENING INDICATORS OF GROWING PIGS
 
УДК 619:614.31:591.86:616.98:636.4
Якубчак Ольга Миколаївна,Збарська Алла Анатоліївна,Таран Тетяна Володимирівна,,,,
Вплив саркоцистозу на жирнокислотний склад мязової тканини свиней
O.N. Iakubchak, A.A. Zbarska, T.V. Taran
FATTY-ACID STRUCTURE OF MUSCULAR FAT OF PIGS AT SARKOTCISTOZE
 
УДК 619:614.31:636.085.53:006.83(477+4)
Кобиш Антонина Ивановна,Крынычный Антон Александрович,,,,,
Порівняння вимог законодавства ЄС та України щодо безпечності зернових культур
Kobіsh A.I., Krynychnіy A.A.
LEGISLATION REQUIREMENTS SAFETY TO GRAIN CROPS IN EU AND UKRAINE