УДК 04.009
Антонов Валерий Николаевич,,,,,,
ІННОВАЦІЙНІ КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ТА РОЗВИТКУ АКМЕ- ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ
Антонов Валерий Николаевич
INNOVATION COMPUTER TECHNOLOGY FOR FORMING AND DEVELOPMENT ACME- HUMAN CAPITAL
 
УДК 372.862
Ламберг Наталия Вадимовна,,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ДО УЧАСТІ В ОЛІМПІАДІ З КОМП'ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
Lamberg N.V.
USING OF ELEMENTS OF CRITICAL THINKING FOR PREPARATION OF STUDENTS TO PARTICIPATING IN OLYMPIAD FROM COMPUTER GRAPHICS
 
УДК 372.862
Мироненко Наталия Васильевна,Сидорчук Ирина Александровна,,,,,
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИК САМОПІЗНАННЯ У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ
Myronenko N.V.
USAGE OF SELF-RECOGNITION METHODS IN FORMING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE JUNIOR SPECIALISTS
 
УДК 372.862
Шибун Ирина Валентиновна,,,,,,
ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ І ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Shybun I.V.
FORMING OF KEY AND PROFESSIONAL КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ OF STUDENTS IS DURSNG EDUCATIONAL-PRACTICAL ACTIVITY
 
УДК УДК - 664.664:17
Зелепухіна Анастасія Сергіївна,Шаран Лариса Александровна,Шаран Андрей Васильевич,Литвинець Лариса Федоівна,,,
Целесообразность использования муки зародышей кукурузы в производстве мучных кулинарных изделий.
Zelepukhina A.S., Sharan L.O., Sharan A.V., Litvinets L.F.
The expediency of using corn germ flour in the production of flour culinary products.