Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 621.9.014:517.24
Величко Дмитрий Александрович,,,,,,
ВИПАДКОВІ ПОШУКИ З ЛОКАЛЬНОЮ ОПТИМІЗАЦІЄЮ В ДИСКРЕТНИХ ЗАДАЧАХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ
Velichko D.A.
The stochastic search with local optimization in discrete problems of multicriterion optimization

Аннотация. В роботі розглядається універсальний алгоритм випадкових пошуків з локальною оптимізацією в задачі оптимізації за векторним критерієм. Аналізується структура алгоритма, якій базується на двох основних алгоритмах: алгоритмі випадкових пошуків і алгоритмі л

Ключевые слова: алгоритмічний оператор, локальна оптимізація, локальний "спуск", вектор спаду, випадкові пошуки, векторний критерій, цілочислові координати, алгоритмічна схема обчислення, ЛПР, людинно-машинна процедура пошуків, прийняття рішень, потужність множини варіа

Abstract. In this paper the universal algorithm of stochastic search with local optimization for a problem of discrete vector optimization is considered. The structure of algorithm which is based on two basic algorithms is analyzed: algorithm of stochastic search

Keywords: the algorithmic operator, local optimization, local "descent", vector of recession, stochastic search, vector criterion, integer coordinates, the algorithmic path control, Decision Maker, man-machine procedure of search, decision-making, power of set of v

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>