до окт. 2011 » ТРАНСПОРТ » 6. Железнодорожные перевозки

6. Железнодорожные перевозки

УДК 621.333.4

Нерубацький В.П.

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ РЕКУПЕРАЦІЇ ЕНЕРГІЇ В СИСТЕМІ ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗНИЦЬ

ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Українська державна академія залізничного транспорту

 

В  роботі розглядається питання розробки математичної моделі та проведення імітаційного моделювання з метою удосконалення процесу рекуперації електричної енергії в системі тягового електропостачання залізниць постійного струму.

Ключові слова: рекуперація енергії, система  електропостачання, тягова підстанція, імітаційна модель.

The question of development of mathematical model and lead through of imitation design is in-process examined with the purpose of improvement of process of regenerative of electric energy in the system of traction electric-supply of railways of direct-current.

Key words: regenerative of energy, system of electric-supply, traction substation, simulation model.

| 4302 Просмотры

УДК 656.22

Роговий А.С., Вівденко Ю.Г., Салієнко Т.С., Чехонадська А.В.

АНАЛІЗ МЕТОДІВ ФОРМУВАННЯ МАТРИЦІ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

 

In the work methods of build-up matrixes of the passenger traffic correspondence  realized by rail (extrapolation and probability models) are considered.

Keywords: correspondence matrix, gravitational model, passenger traffic, railway transport.

В работе рассмотрены методы построения матриц корреспонденций пассажирских перевозок осуществляемых железнодорожным транспортом (экстраполяционные и вероятностные модели).

Ключевые слова: матрица корреспонденций, гравитационный метод, пассажирские перевозки, железнодорожный транспорт.

| 4345 Просмотры

 

УДК 629.463.65: 629.4.015

Ломотько Д.В., Романович Є.В., Повороженко Є.В.

ЗАСОБИ ДЛЯ МЕХАНІЗАЦІЇ ОЧИЩЕННЯ ПІВВАГОНІВ

Українська державна академія залізничного транспорту

 

В цій роботі розглянуті конструкції найпоширеніших машин для механізації очищення піввагонів від залишків насипних вантажів. Виконаний аналіз їх переваг і недоліків. На основі проведеного аналізу запропонована конструкція нової вібраційної очисної машини.

Ключові слова: вібрація, піввагон, очищення, розвантаження.

В этой работе рассмотрены конструкции наиболее распространенных вибрационных машин для механизации очистки полувагонов от остатков сыпучих грузов. Выполнен анализ их достоинств и недостатков. На основе проведенного анализа предложена конструкция новой вибрационной очистной машины.

Ключевые слова: вибрация, полувагон, очистка, разгрузка.

In this work constructions of the most widespread vibration machines for mechanization of cleaning of semi-wagon from tailings of friable loads are considered. The analysis of their dignities and failing is executed. On the basis of the conducted analysis the construction of a new vibration cleansing machine is offered.

Key words: vibration, semi-wagon, cleaning, unloading.

| 4050 Просмотры

Підопригора І.В.

Бюджетування, як інструмент контролінгу на стадії його впровадження в управління залізничними підприємствами

Українська державна академія залізничного транспорту

 

Пропонується на стадії впровадження контролінгу в управління залізничними підприємствами використовувати один із інструментів оперативного контролінгу – процес бюджетування, як засіб планування та контролю діяльності в загальній системі управління. Враховуючи специфіку господарської діяльності залізничних підприємств запропоновано інструменти бюджетування. 

Ключові слова: процес бюджетування, інструменти бюджетування.

Предлагается на стадии внедрения контроллинга в управление железнодорожными предприятиями использование одного из инструментов оперативного контроллинга – процесса бюджетирования, как способа планирования и контроля деятельности в общей системе управления. Учитывая специфику хозяйственной деятельности железнодорожных предприятий предложены инструменты бюджетирования.

Ключевые слова: процесс бюджетирования, инструменты бюджетирования.

Pidoprugora I.V. senior lecturer of accounting and audit department (UkrSART)

Pidoprugora I.V. // It is proposed to use one of the instruments of operative control at the stage of introduction control in the operation of railway enterprises as a means of planning and activity control in the general operation system. Taking into account the specificity of economic activity of railway enterprises the budget instruments are offered.

Key words: the budget process, budget instruments.

| 3355 Просмотры

Чебанова О.П.

 Соціально-економічний потенціал транспортного комплексу

Української державної академії залізничного транспорту, м. Харків

Розкрито сутність категорії соціально-економічний потенціал залізничного комплексу, запропоновано фактори  урахування яких забезпечить формування, розвиток та ефективність використання; визначено основні напрямки розвитку і реалізації соціально-економічного потенціалу залізничного комплексу.

 Раскрыта сущность категории социально-экономический потенциал железнодорожного комплекса;, предложены факторы, использование которых обезпечит формирование, развитие и эффективность использования социально-экономического потенциала; определены основные направления развития и реализации социально-экономическоно потенциала  железнодорожного комплекса.

 The essence of a category social and economic potential of a railway complex is opened; the factors which use will provide formation, development and efficiency of use of social and economic potential are offered; the basic directions of development and realization of social and economic potential of a railway complex are defined.

| 3558 Просмотры

Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved