до окт. 2011 » МЕДИЦИНА, ВЕТЕРИНАРИЯ И ФАРМАЦЕВТИКА

Давыдова Н.К.

Инновационный российский антиаритмический препарат III класса НИБЕНТАН

Учреждение Российской Академии наук Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН

 

This work is concerned  with Nibentan, a new Russian class III antiarrhythmic drug.

Keywords: Nibentan, arrhythmia, a class III antiarrhythmic drug, N-[5-(diethylamino)-1-phenylpentyl]-4-nitrobenzamide hydrochloride.

Этот доклад о новом российском антиаритмическом препарате III класса нибентане.

Ключевые слова: нибентан, аритмия, антиаритмический препарат III класса, гидрохлорид N-[5-(диэтиамино)-1-фенилпентил]-4-нитробензамида.

| 4096 Просмотры | 1 Комментарий

УДК 614.253.8:314.93:316.344.273.4

Эдлинский И.Б., Виноградова Т.В.

Исследование зависимости госпитализации от СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ

Ижевская государственная медицинская академия

 

 Аннотация. В данном исследовании приводятся результаты изучения влияния социально-экономических индикаторов на уровень госпитализации населения.

The summary. In the given research results of studying of influence of social and economic indicators on level of hospitalisation of the population are resulted.

Ключевые слова: здоровье, госпитализация, занятость населения.

| 3516 Просмотры

 УДК: 615-084:578.822.9:578.833.31:636.7

Ільїна О.В., Пархоменко Л.І., Парченко В.В., Каплаушенко А.Г., Панасенко О.І., Книш Є.Г.

ВИКОРИСТАННЯ ПОХІДНИХ 1,2,4-ТРІАЗОЛУ З МЕТОЮ ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ

ПАРВОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ ТА ЧУМИ У СОБАК

Луганський Національний аграрний університет

Запорізький державний медичний університет

 

Анотація: робота присвячена вивченню епізоотичної ситуації щодо розповсюдження парвовірусного ентериту, чуми у собак із урахуванням сезонності, породного складу та віку серед щеплених і не щеплених собак, ізоляції та вивченню біологічних властивостей польових ізолятів,  визначенню противірусної дії препаратів тріазолового ряду і оцінки впливу препарату румосол та ВПК-108 із цієї групи на ефективність імунопрофілактики собак.

Ключові слова: парвовірусний ентерит, чума собак, препарати тріазолового ряду (румосол та ВПК-108), противірусна активність та імуномоделююча дія, вакцинопрофілактика, фоспреніл.

Аннотация: работа посвящена изучению эпизоотической ситуации распространения парвовирусного энтерита, чумы у собак с учетом сезонных, породных и возрастных особенностей среди привитых и не привитых собак, изоляции и изучению биологических свойств полевых изолятов,  определению противовирусного действия препаратов триазолового ряда и оценки влияния препарата румосол и ВПК-108 из этой группы на эффективность иммунопрофилактики собак.

Ключевые слова: парвовирусный энтерит, чума собак, препараты триазолового ряда (румосол и ВПК-108), противовирусная активность и имуномоделирующее действие, вакцинопрофилактика, фоспренил.

Summary: work is devoted for the study of epizootic situation of parvovirus enteritis distribution, dogs plagues which taking into account seasonal, pedigree and age-dependent features among graft and not graft dogs, to the isolation and study of biological properties of the field isolates, to determination of antiviral action of preparations of triazols row and estimation influence preparation of rumosol group on efficiency of Annotation: work is devoted the study of epizootic situation of distribution of parvovirus enteritis, plagues for dogs taking into account seasonal, pedigree and age-dependent features among graft and not graft dogs, to the isolation and study of biological properties of the field isolates,  to determination of antiviral action of preparations of triazol row and estimation of influence of preparation of rumosol from this group on efficiency dogs imunoprophylaxis.

Keywords: parvovirus enteritis, plague of dogs, preparations of triazols row (rumosol and VPK-108), antiviral activity and imunokeyer action, vakcinoprophylaxis, fosprenil.

| 4066 Просмотры

Бушуєва І.В., Пономаренко М.С.

Роль міжнародно-правових актів у діяльності підрозділів ветеринарної медицини, фармації І ветеринарної міліції

Запорізький державний медичний університет

 

Ця робота про правову основу міжнародних правовідносин у галузі ветеринарної медицини, як конституційній нормі, згідно з якою чинні міжнародні договори, належним чином ратифіковані урядом України, є частиною національного законодавства України. Отже, розгляд міжнародного співробітництва у галузі ветеринарної медицини базується на принципах примату права в зовнішній політиці, визнаючи пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами внутрішньодержавного права, а також сумлінного виконання всіх своїх міжнародних зобов’язань.

This work is legal basis for international relations in the field of veterinary medicine is a constitutional provision according to which international treaties duly ratified by the government of Ukraine, are part of the national legislation of Ukraine. Thus, consideration of international cooperation in the field of veterinary medicine is based on the principles of primacy of law in foreign policy, recognizing the priority of generally recognized norms of international law over domestic law and good faith implementation of all its international obligations.

Ключові слова: ветеринарна фармація, ветеринарна медицина, ветеринарна міліція, нормативно-правові акти, правовідносини.

Key words: veterinary pharmacy, veterinary medicine, veterinary police regulations, legal.

| 3032 Просмотры

Совтус І.М., Мизовець І.О.

РІВЕНЬ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ВІРУСОМ VARICELLA-ZOSTER (VZV) РІЗНИХ ВІКОВИХ КАТЕГОРІЙ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ М. КОВЕЛЬ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ковельський медичний коледж/ ДЗ «Вузлова лікарня ст. Ковель ДТГО Львівської залізниці»

| 3748 Просмотры

<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>
Страница 10 из 25


Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2019 - All rights reserved