до окт. 2011 » МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ

Богомолец С.Р.

О некоторых вопросах финансового оздоровления предприятий

Московская финансово-промышленная академия

 

В статье рассмотрены понятийные вопросы финансового оздоровления предприятия на территории Российской Федерации.

Ключевые слова: финансовое оздоровление предприятия.

| 4650 Просмотры

Богомолец Р.С.

Как диагностировать  кризисный процесс на предприятии

Управа «Доргомилово» г. Москвы

 

В статье представлена методика диагностики кризисного состояния предприятия и определения стадии (глубины) кризисного процесса.

Ключевые слова: диагностика кризиса предприятия.

| 4575 Просмотры
УДК: 33 : 004.738.5.338.46
Лавриненко Л.М.

МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

 

В статті проаналізовано основні напрями розвитку та використання сучасних інформаційних технологій. Наголошується, що в даний час до мережевої економіки тісно примикають ті сфери економіки, ефективність функціонування яких істотно залежить від ступеня використання у виробничих процесах інформаційних технологій.

Інформаційні системи, мережева економіка, інформаційні та телекомунікаційні технології

В статье проанализированы основные направления развития и использования современных информационных технологий. Отмечается, что в настоящее время к сетевой экономики тесно примыкают те сферы экономики, эффективность функционирования которых существенно зависит от степени использования в производственных процессах информационных технологий.

Информационные системы, сетевая экономика, информационные и телекоммуникационные технологии.

The article analyzes the main trends of development and use of modern information technologies. It is emphasized that the present network economy is closely adjacent those areas of economy, efficiency of operation which essentially depends on the degree of use in production processes of information technology.

ІInformatsionnye systems, networked economy, information and telecommunication technologies.

| 5238 Просмотры

Сметаніна Н. І

РОЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ В УСПІХУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Запорізький національний університет

 

В даній доповіді розглядається роль та значення корпоративної культури.

Ключові слова: корпоративна культура, типи управління, корпоративна єдність, успіх організації.

This report examines the use role and value of corporate culture. 

Key words: corporate culture, management types, corporate unity, success of organization.

| 4232 Просмотры

УДК 65.012.32 

Василюк А.О.

Удосконалення міжособових

та організаційних комунікацій

Украинская инженерно-педагогическая академия

 

The study of influence of the interpersonal and organizational communications on to the process exchange of information between two or more workers with the purpose of providing of high quality of communicative processes.

Key words: communicative process, interpersonal communications, organizational communications, improvements of communications.

Вивчення впливу міжособових та організаційних комунікацій на процес обміну інформацією між двома або декількома працівниками з метою забезпечення високої якості комунікативних процесів.

Ключевые слова: комунікативний процес, міжособові комунікації, організаційні комунікації, удосконалення комунікацій.

| 4167 Просмотры

Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2020 - All rights reserved