до окт. 2011 » ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ И СОЦИОЛОГИЯ » 13. Интерактивные технологии обучения и инновации

13. Интерактивные технологии обучения и инновации

УДК: 339.138:378.14

Сухорська У.Р., Морозов О. Є.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КЕЙСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МАРКЕТИНГОВИХ ДИСЦИПЛІН

Львівська комерційна академія

 

Розглянуто інноваційний метод ситуативного навчання – кейси. Основну увагу приділено механізму роботи з кейсами на практичних заняттях з маркетингових дисциплін.

Ключові слова: ситуаційне завдання, кейс, практичне заняття, маркетингові дисципліни.

The innovative method of study сase is  analised. The main attention is paid to the mechanism of сase study on the practical lessons in marketing.

Key words: сase, practical lessons, marketing.

| 2887 Просмотры

УДК: 514.18(045)

Ворох А.О.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ UV SCREEN CAMERA ДЛЯ РОЗРОБКИ ВІДЕОУРОКІВ З НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

Українська інженерно-педагогічна академія

 

The article is devoted the problems of informatization of educational process, where the method of creation of videolessons is exposed on implementation of practical works on descriptive geometry facilities of programmatic complex Uv Screen Camera.

Keywords: videolesson, descriptive geometry, Uv Screen Camera, computer technologies in education.

Стаття присвячена проблемам інформатизації навчального процесу, де розкрито методику створення відеоуроків з виконання практичних робіт з нарисної геометрії засобами програмного комплексу Uv Screen Camera.

Ключові слова: відеоурок, нарисна геометрія, практична робота, Uv Screen Camera, комп’ютерні технології в освіті.

| 2657 Просмотры

Ковалёв С.Н.

ЭЛЕМЕНТЫ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ДОВУЗОВСКОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (технический университет)

В докладе рассматривается внедрение элементов дистанционного обучения в реализацию образовательной программы «Информационные технологии» системы довузовского дополнительного образования детей.

Ключевые слова: довузовское дополнительное образование, дистанционное обучение, информационные технологии.

The report examines the implementation of elements of distance learning in the educational program "Information technology" system of pre-university supplementary education for children.

Key words: additional education, distance learning, information technology.

| 2736 Просмотры

УДК 37.026 

Ташмухамбетова Ж.Х.

СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби

В данном докладе рассматриваются способы активизации самостоятельной работы студентов по химии путем использования интерактивных технологий обучения.

Ключевые слова: самостоятельная работа, формы и методы активного обучения, интерактивные методы обучения, мотивация, тестовые задания.

This report examines ways to improve students' independent work in chemistry through the use of interactive learning technologies.

Key words: independent work, forms and methods of the active teaching, interactive methods of teaching, motivation, test tasks.

| 2304 Просмотры

Бистрай Л.І., Ткачук С.В., Вітков В.В.

СОЦІАЛЬНИЙ ПОРТРЕТ ГРУПИ

Новокаховський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

Соціальний портрет групи охоплює всі відомості про студентів у вигляді таблиць. Така форма інтегрування відомостей досить вдала для їх використання у повсякденній роботі, дає статистичні результати, допомагає якнайкраще організувати цілеспрямовану співпрацю вихователя і студента для реалізації завдань виховання та Конвенції про права дитини.

Social portrait group covers all information about students in the tables. This form of integration of data quite well for their use in everyday work, gives the statistical results helps to better organize purposeful cooperation educator and the student to meet the objectives of education and the Convention on the Rights of the Child.

| 2767 Просмотры

Powered by AlphaContent 4.0.15 © 2005-2019 - All rights reserved