Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Марчук О. О.

ОПЕРАЦІЇ НА ВІДКРИТОМУ РИНКУ ЯК АКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ

Львівська комерційна академія

 

Розглянуто операції на відкритому ринку та особливості їх застосування. Зокрема проаналізовано випуск облігацій внутрішньої державної позики.

Ключові  слова:  операції на відритому ринку, облігації, Центральний банк.

Open-market operations as monetary policy instrument and its peculiarities are covered. In particularly, emission of state loan securities is considered.

Key words: open- market operations, state loan securities , central bank.

Провідне місце в економічній політиці держави займає грошово-кредитна політика, реалізація якої передбачає застосування сукупності методів та інструментів. Найпоширенішим інструментом грошово-кредитної політики в розвинутих ринкових економіках є операції на відкритому ринку. Політика відкритого ринку полягає у зміні купівлі-продажу центральним банком цінних паперів, що викликає відповідну зміну резервів комерційних банків і позначається на обсязі та вартості їх кредитних ресурсів. Якщо центральний банк має на меті зменшити грошову масу в обігу, стримати зростання платоспроможного попиту, а отже, сприяти підвищенню процентної ставки, що, в кінцевому результаті, призведе до зниження інфляції, він продає цінні папери. У випадку, коли центральний банк прагне збільшити грошову масу, знизити вартість грошей і таким чином активізувати підприємницьку діяльність, пожвавити економічну кон’юктуру – він купує цінні папери.  

В сучасних економіках з розвиненими ринковими механізмами операції на відкритому ринку вважаються найбільш ефективним інструментом грошово-кредитної політики для досягнення тактичних цілей. Результати застосування цього інструменту центральні банки можуть досить точно спрогнозувати, передбачити, його ж дія забезпечує ефективний вплив на грошовий ринок, а отже, і на економіку в цілому. Позитивні аспекти операцій на відкритому ринку полягають також у тому, що центральний банк самостійно визначає обсяг, час та напрям їх здійснення і в такий спосіб робить наслідки проведення цих операцій передбачуваними та точними. Крім того, операції на відкритому ринку можуть коригуватися у ході їх реалізації, припинятися або здійснюватися в протилежному напрямі, незалежно від початку проведення.

Операції на відкритому ринку використовуються центральними банками усіх розвинутих країн. У транзитивних економіках є ціла низка перепон для їх здійснення, зокрема відсутність фондового ринку державних цінних паперів; нерозвиненість вторинного ринку цінних паперів; відсутність у банків необхідних коштів для проведення  операцій в потрібних розмірах. Операції на відкритому ринку розділяють на РЕПО (з переходом права власності на цінні папери від продавця до покупця) та операції рефінансування позик під заставу цінних паперів (кредити з відчутністю переходу права власності) [2, с. 20]. Згідно напряму проведення операцій на відкритому ринку їх поділяють на захисні, динамічні та коригуючи. Захисні операції забезпечують незмінний обсяг пропозиції грошей через компенсаційну зміну грошової бази, динамічні операції забезпечують досягнення певних цільових орієнтирів через зміну обсягів резервів, а коригуючі досягнення певних тактичних цілей.

Операції на відкритому ринку застосовують усі країни з ринковою економікою. Широкого застосування вони набули в США, Англії, Німеччині. В Україні ринок державних цінних паперів почав функціонувати з березня 1995 року у вигляді облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Використання державних цінних паперів мало значний позитивний вплив на розвиток інструментів грошово-кредитного регулювання та монетарної сфери [3, с. 19]: замість банківських кредитів відбувається емісія цінних паперів; емітуються боргові цінні папери під банківські гарантії; банківські кредити виділяються під заставу цінних паперів; короткострокові вкладення трансформуються у середньо- та довгострокові кредити під банківські та державні гарантії; проводиться кредитування цінними паперами шляхом укладання угод РЕПО. Емісія ОВДП довгий час згорталось або перебувала в стагнації, що не давало змоги їх використовувати в механізмі грошово-кредитної політики. Лише з 2005 р. почалося використання операцій на відкритому ринку. За цей час їх обсяги зросли більш, ніж у 8 разів (з 10336 угод у 2005 р. до 85281 в 2008 р.). Проте, незважаючи на зростання операцій на відкритому ринку, їх обсяги ще значно нижчі можливого потенціалу їх використання.  Крім того вплив операцій на відкритому ринку на економічну кон’юнктуру є не досить значним.

Одним із найпоширеніших видів операцій на відкритому ринку в розвинених економіках є операції РЕПО, які дозволяють центральним банкам у короткостроковому періоді впливати на процентні ставки через продаж цінних паперів однією стороною іншій. Одночасно центральний банк бере на себе зобов’язання здійснювати зворотну операцію їх власникам у встановлений термін. Серед операцій на відкритому ринку операції РЕПО володіють найбільш точним і прогнозованим впливом на зміну обсягу і структури грошової маси. Лише центральний банк спроможний впливати на проведення операцій РЕПО, що робить їх наслідки прогнозованими і точними. Операції РЕПО переважно здійснюються як захисні для підтримання певних досягнутих цільових орієнтирів. Проте, в Україні операції РЕПО використовуються в обмежених обсягах. Пов’язано це з регуляторною політикою держави, яка наклала мито на їх проведення, що знижує економічну зацікавленість.

 

Література:

  1. Нікіфоров П. О. Теорія та методологія регулювання грошового обігу / П. О. Нікіфоров – Чернівці: Рута, 2002.
  2. Киреєв О. Світова практика застосування цінних паперів у реалізації грошово-кредитної політики центральних банків / О. Киреєв, В. Крилова  // Вісник НБУ. – 2005. – № 3.
  3. Киданова А. А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело / А. А. Киданова, Д. А. Алдаева. – М., 2000.