Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

Черепня В. В.

ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

В роботі ставиться проблема про деякі аспекти переходу від традиційного до концепції соціально-відповідального маркетингу у діяльності сучасних підприємств.

Ключові слова: традиційний маркетинг, соціально-відповідальний маркетинг, соціально-етичний маркетинг, маркетинг стосунків, екологічність маркетингу.

The work is dedicated to the problems of some aspects of transition from traditional to the concept of societally responsible marketing at some modern enterprises.

Key words: traditional marketing, societally responsible marketing, societally ethical marketing, relationship marketing, marketing sustainability.

Маркетинг як ринкова управлінська концепція лежить в основі сучасного підприємства та менеджменту. Реалізація принципів маркетингу сприяє динамічному розвитку підприємства, втіленню досягнень НТР, підвищенню конкурентоспроможності підприємств та їх продукції. В той же час сьогодні компанії занепокоєні зміною цінностей та орієнтирів у споживачів, погіршенням стану довкілля, зростанням конкуренції у глобальних масштабах, а також цілою низкою інших економічних, політичних і соціальних проблем. Багато з того, що переживає сьогодні маркетинг у всьому світі, має важливе значення і для удосконалення української практики.

Аналізуючи ринкове середовище українського бізнесу, зазначимо, що більшість підприємств у кращому випадку у своїй діяльності використовують тип маркетингу індустріального суспільства – «орієнтованого на продукт». Лише порівняно незначній кількості підприємств доступний маркетинг постіндустріального суспільства – «орієнтований на споживача», на індивідуалізовані потреби, на якісну, часто оновлену продукцію.

У різних галузях та сферах української економіки долучення до маркетингу відбувалося неоднаковими темпами. Раніше за всіх технологію маркетингу почали використовувати фірми, що займаються експортом та імпортом. Більший розвиток він отримав у фірмах, які працюють на сегментах високоякісної продукції ринків одягу, побутової техніки, комп’ютерів, автомобілів тощо.

Маркетинговий підхід став широко впроваджуватися у сферу фінансових і туристичних послуг, він є необхідним на підприємствах досить ризикованого венчурного бізнесу, у тому числі малого. Елементи маркетингу застосовують на одних з перших за оборотом, асортиментом та прибутковістю споживчих ринків України – продовольчому та книжковому. Останній є достатньо конкурентним та більш цивілізованим, особливо у сегменті спеціальної та ділової літератури.

В залежності від рівня залучення організацій в маркетингову діяльність можна виділити три рівня використання концепції маркетингу:

- діяльність організації в цілому переорієнтована на маркетинг як концепцію ринкового управління, що передбачає не просто створення служб маркетингу, але й зміна всієї філософії управління;

- в організації використовуються окремі комплекси (групи взаємопов’язаних методів та засобів) маркетингової діяльності ( розробка та виробництво продукції на основі вивчення попиту та кон'юнктури ринку, післяпродажне обслуговування тощо);

- в організації ізольовано реалізуються окремі елементи маркетингу (реклама, стимулювання продаж, ціноутворення з врахуванням попиту тощо).

Для нашої країни в існуючих умовах більш реальним є використання груп взаємопов’язаних методів та засобів маркетингової діяльності, а також окремих елементів маркетингу.

На нашу думку, шукаючи шляхи ефективного використання інструментарію сучасного маркетингу, вітчизняним підприємствам потрібно виходити з того, що як теорія так і практика західних країн ще протягом останніх десятиріч ХХ століття перейшли до концепції соціально-відповідального маркетингу. Зростаюча взаємозалежність економічних і соціальних процесів призвели в кінцевому результаті до того, що в маркетинг поступово включалися не тільки такі серйозні соціальні завдання як забезпечення зайнятості, гуманізація умов праці, але і введення в господарську практику системи екологічних оцінок.

Вітчизняним підприємствам в цих умовах необхідно  зважати, що подібна переорієнтація суспільства закладена в самій логіці розвитку нового етапу цивілізації, суспільної свідомості, в активній позиції громадян і суспільних організацій, що виступають за подальший розвиток соціально-орієнтованого ринкового механізму.

Основна мета підприємства в концепції соціально-відповідального маркетингу повинна складатися у задоволенні розумних, здорових потреб споживачів відповідно до гуманних інтересів суспільства. Підприємства повинні відмовитися від виробництва і продажу товарів, яка суперечать інтересам споживачів взагалі, і можуть завдати шкоди як споживачеві, так і суспільству в цілому.

Тому, вітчизняні підприємства мають створювати і впроваджувати в практику такі програми соціально-економічного розвитку, які не лише служать інтересам самого підприємства і його трудового колективу, але й корисні для соціального розвитку регіону, в я кому дане підприємство функціонує. Отже, ідеї соціально-відповідального маркетингу повинні стати актуальними і для практики українських підприємств.