Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 658

Кроніковський  Д.О.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СУТНОСТІ КОНТРОЛІНГА І РІЗНИХ ЙОГО МОДЕЛЕЙ

Національний університет харчових технологій

 

Essence of controlling is considered, found out differences between controlling and by a management, the analysis of models of controlling is conducted, that is used in the leading countries of the world. The specified determination of the probed concept is offered.

Keywords: Controlling, management.

Розглянуто сутність контролінга, виявлено відмінності між контролінгом і менеджментом, проведено аналіз моделей контролінга, що використовується у провідних країнах світу. Запропоновано уточнене визначення досліджуваного поняття.  

Ключові слова: Контролінг, менеджмент.

В останні роки світовій економіці іманентна тенденція глобалізації – і це беззаперечний факт. У цих умовах найбільш ефективним способом забезпечення конкурентоспроможності є формування і якісне вдосконалювання моделі стратегічного керування діяльністю господарюючого суб'єкта. Дана тенденція не обійшла стороною й вітчизняну економіку. Впровадження принципів антикризового управління вимагає глибокої трансформації існуючих методик планування, аналізу й контролю діяльності сучасних підприємств. Практика функціонування закордонних і тих малочисельних вітчизняних організацій, що вже впровадили прогресивні методи управління, показує, що найбільш ефективним інструментом ринкових перетворень, що охоплюють всі аспекти діяльності підприємства, є система контролінга.

Розглянуто сутність контролінга, виявлено відмінності між контролінгом і менеджментом, проведено аналіз моделей контролінга, що використовується у провідних країнах світу. Запропоновано уточнене визначення досліджуваного поняття.

На нашу думку влучним розумінням суті контролінгу є те, що пояснює контролінг як автоматизовану систему що скеровує управління в напрямку, який забезпечить підприємству найвищий рівень ефективності. Головне, щоб вітчизняне розуміння та використання його інструментів та функцій відбувалося  вірно, згідно обраної моделі та з логічними поправками на специфіку ведення бізнесу в Україні. Саме такий підхід та подальше впровадження дасть змогу вийти на новий вищий рівень управління, що в свою чергу, спираючись на зарубіжний досвід, дасть можливість швидше та з меншими затратами рухатися до обраних цілей.

 

Література:

  1. Атсуші Сакіта. Контролінг та філософія.: переклад з японської на англійський. Акіто Вакарука.-Вазука, 2008.- 411с.
  2. Майер Э. Контроллинг как система мышления и управления: пер. с нем. Ю.Г. Жукова и С.Н. Зайцева / Под ред. С А. Николаевой. — М.: Финансы и статистика, 1993. —  96 с.
  3. Манн Р., Майер Э. Контроллинг для начинающих: пер. с нем. Ю.Г. Жукова / Под ред. и с предисл. д-ра экон. наук В.Б. Ивашкевича. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 304 с..
  4. Основы контроллинговых исследований: Учеб. пособие / Э.С.Минаев, Н.Г. Данилочкина, В.И. Ионов, Н.Г. Базадзе; Под ред. Э.С. Минаева. — М.: Изд-во МАИ, 1999. — 26 с.
  5. Райхман Т. Менеджмент и контроллинг. Одни цели — разные пути и инструменты // Международный бухгалтерский учет. - 1999. - №5. - С.40-52.
  6. Фольмут Х.Й. Инструменты контроллинга от А до Я: Пер. с нем./ Под ред. и с предисл. М.Л. Лукашевича и Ш. Тихоненковой. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 288 с.
  7. Хан Д. Планирование и контроль: концепция контроллинга: Пер. с нем. / Под ред. и с предисл. А.А. Турчака, Л.Г. Головача, М.Л. Лукашевича. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 800 с.