Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК: 316.422.44

Очеретяна В.В.

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНСЬКІЙ ЕКОНОМІЦІ

НТУУ «КПІ»

Досліджено суть інноваційно-інвестиційних процесів на сучасному етапі розвитку економіки. Визначено роль держави в регулюванні інноваційно-інвестиційних процесів.

Ключові слова: інноваційно-інвестиційні процеси, державна політика.

Studied innovation and investment processes at the present stage of economic development. Certainly role of the state in adjusting of investment and innovation processes.

Key words: innovation and investment processes , public policy.

Сучасний стан та динаміка інноваційно-інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств свідчать про кризову ситуацію в інноваційній сфері. Вартим уваги є той факт, що лише незначна кількість - 12,8% (станом на 2009 рік) [3] промислових підприємств, які  мають чи не найбільший вплив на зростання економіки , займається інноваційною діяльністю. Перспективи ж повноцінного економічного розвитку в сучасних умовах пов’язані виключно з інноваційною перебудовою національної економіки в цілому.

Поточна криза перевиробництва і відповідне загострення конкуренції, особливо на світових ринках , є стимулюючим фактором  щодо необхідності інноваційної модернізації національної економіки. Саме цей фактор сприяє  розгортанню інноваційно-інвестиційної політики з боку держави для підтримання національного виробництва та виведення його на новий рівень. В 2002 вийшла відповідна постанова «Про заходи щодо підтримки інноваційно – інвестиційних  проектів», [2]  в якій було окреслено  пріоритетні напрямки інноваційно-інвестиційних проектів, а також стимулювання  розгортання банками кредитної політики щодо таких проектів на чолі з Національним банком, за рахунок підтримки ліквідності банків, які здійснюють кредитування інноваційно-інвестиційних проектів. Для втілення того чи іншого інноваційно-інвестиційного проекту необхідно ретельно проаналізувати сучасний стан підприємства та оточуюче середовище, визначити місію, цілі, проблеми та оцінити потенціал. При успішній розробці  стратегії та проекту з’являється потенційна можливість залучити  інвесторів [1]. Звичайно, першим на що звертає свою увагу потенційний інвестор є інвестиційний клімат, саме тому вкрай необхідним є  створення  сприятливих умов для подальшого розгортання інвестиційної  діяльності в інноваційних процесах на підприємствах.

Цілком очевидним є той факт, що Україні критично не вистачає виробничих потужностей високого рівня, саме тому, сьогодні як ніколи необхідно стимулювати розвиток інновацій. Перш за все , дані програми перспективно втілювати через університети, а саме через створені на їхній базі технологічні парки, адже  світова практика неодноразово підтверджувала економічну доцільність запровадження мережі технопаркових структур як базової функціональної складової  становлення національної інноваційної системи; також не менш важливим кроком є державна фінансова підтримка  відкриття  науково-технічних відділів  на підприємствах, для спеціальної розробки інновацій саме для даних підприємств.

 

Література

1. Конащук В.Л. Мікроекономічний аналіз процесу реалізації інвестиційного проекту // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб.наук.праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Вип.212. – с.289-295.

2. Про заходи щодо підтримки інноваційно-інвестиційних проектів: постанова кабінету міністрів від 5 серпня 2002 року №1106:[ Електронний ресурс].-Режим доступу: http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st=1509&god=2002

3. Офіційний сайт Держкомстату України [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://www.ukrstat.gov.ua