Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 

УДК 338.246.025 : 330.44

Мороз Л.І.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ПРАЦІ І ТРУДОВИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

ЯК СКЛАДОВИХ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Проведені аналіз та узагальнення складових управління якістю продукції, внаслідок чого побудована економіко-математична модель локальної задачі оцінки трудових витрат виробничих процесів з регенерацією (відновленням), залежності якої дозволяють відображати стадійність виробництва і визначати прямі нормативні трудові витрати на одиницю (кінцевої) продукції або на одиницю напівфабрикату більш високого порядку з врахуванням коефіцієнтів технологічних втрат і коефіцієнтів регенерації.

Ключові слова: управління якістю продукції, оцінка якості праці, трудові витрати, моделювання, виробничий процес, регенерація, коефіцієнт технологічних втрат, коефіцієнт регенерації, коефіцієнт запуску.

Analysis and generalization of components of product quality control was carried out; a result of this, the economic-mathematical model was built for the local problem of assessment of the labor inputs of production processes with regeneration (restoration); obtained dependences allow to display the stages of production and to determine the direct normative labor inputs per the unit (final) product or per the unit of semi-finished product of higher order taking into account the factors of technological losses and the regeneration factors.

Key words: quality management of production, quality assessment of work, labour inputs, modelling, production process, regeneration, factor of technological losses, regeneration factor, input factor.

Постановка проблеми

В умовах необхідності виходу з економічної кризи та підвищення ефективності вітчизняного виробництва питання покращення якості продукції й управління якістю набувають особливої актуальності. Оскільки під управлінням якістю продукції розуміють постійний, планомірний, цілеспрямований процес впливу на всіх рівнях на фактори та умови, що забезпечують створення продукції оптимальної якості та повноцінного її використання [1, с. 542], тому управління якістю продукції необхідно розглядати в постійному розвитку: постійно замінювати менш досконалі форми більш прогресивними, що відповідають сучасному розвитку виробництва.

Якість – це активний фактор, який впливає на інноваційний розвиток виробництва та підвищення його ефективності. Покращення якості – це економія сировини, напівфабрикатів, це охорона навколишнього середовища, довговічність, надійність, безвідмовність експлуатації виробів тощо.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>