Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК: 625.76:656.13

Догадайло Я. В., Манько М.С. 

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ДОРОЖНЬОМУ ГОСПОДАРСТВІ

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

 

В роботі здійснено розподіл існуючих методів оцінки якості. В якості критерію розподілу виступала доцільність використання методу на кожному етапі оцінки якості продукції в дорожньому господарстві.

Ключові слова: якість продукції, оцінка, методи, дорожнє господарство

In the work the distribution of existing methods of quality evaluation has been launched. The necessity of using the methods in every step of evaluation product’s quality in the road sphere has been used as criteria of distribution.  

Key words: product’s quality, evaluation, methods, road sphere.

При виробництві або експлуатації продукції в дорожньому господарстві виникає необхідність оцінювати її якість. Під якістю продукції в дорожньому господарстві розуміється кількісна характеристика системи корисних властивостей автомобільної дороги [1]. Оцінку якості робіт, конструкцій, доріг виконують різними методами: диференціальним, комплексним, експертним, експериментальним, розрахунковим та методом дефектів [2,3].

Відомо, що завдання визначення рівня якості продукції розв'язується у три етапи: вимірювання показників якості, вибір базових показників для порівняння та порівняння показників якості продукції з базовими і визначення доцільності виробництва продукції [4].  В роботі здійснено розподіл існуючих методів оцінки якості за доцільністю використання на кожному етапі оцінки якості продукції в дорожньому господарстві, оскільки такої класифікації стосовно дорожнього господарства не існує.

На першому етапі доцільно використовувати три методи: експериментальний, розрахунковий, експертний. Експериментальний метод полягає у безпосередньому вимірюванні показника за допомогою спеціальних технічних засобів, інструментів і людських органів. Цей метод застосовується лише для отримання одиничних показників. Різновидами експериментального методу є об'єктивний та органолептичний методи. Розрахунковий метод полягає в обчисленні якості на основі одиничних показ­ників. Експертний метод передбачає облік та врахування думок експертів про якість даної продукції.

На другому етапі в якості базових показників доцільно використовувати  еталонні показники якості, що закладені у певні нормативні документи.

На третьому етапі порівняння показників якості продукції з базовими доцільно здійснювати трьома методами: диференціальним, комплексним та методом дефектів. Диференціальним методом — одиничні показники порівнюються попарно, визначається індекс якості із кожного показника.  Комплексним методом — попарно порівнювані одиничні показники об'єд­нуються за допомогою відносних коефіцієнтів. Метод дефектів базується на відносній оцінці кількості і вагомості дефектів, що враховуються коефіцієнтом дефектності. Чим менша кількість дефектів і менша їхня вагомість, тим менші значення коефіцієнту дефектності і вище рівень якості [2,3].

 

Література:

1.  Бахмутська М.С. Оцінка якості продукції в дорожньому господарстві / М.С. Бахмутська // Сучасні проблеми ефективності інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств: міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 листопада 2010 р.: тези доп. – Х.: ХТУБА, 2010. – Частина 1. – Стор. 38-39.

2.  Васильев А.П. Эксплуатация автомобильных дорог: в 2 т. – Т. 1: [учеб. для студ. высш. учеб. завед.] / А.П. Васильев. – М.: Академия, 2010. – 320 с.

3.  Дорожнє виробництво. Організація, планування і управління: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / І.В. Кіяшко, М.С. Стороженко, В.М. Зінченко, Є.Д. Прусенко. – Х.: ХНАДУ, 2003. – 216 с.

4.  Організація виробництва: [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / В.О. Онищенко, О.В. Редкин, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – К.: Лібра, 2003. – 336 с.