Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 

УДК  65.012.32

Ярмоленко Н. В.

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ В УМОВАХ  РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Донецький інститут залізничного транспорту

 

 

 У статті визначаються і систематизуються проблеми  організації контролю на підприємстві в умовах розвитку ринкової економіки України.

Ключові слова: організація контролю, проблеми, інструменти контролю, контроль результату, витрати на контроль, система контролю.

In article problems of the organization of control at the enterprise in the conditions of development of market economy of Ukraine are defined and systematized.

Key words: the organization of control, a problem, control tools, control of result, an expense for control, the monitoring system.

Кінець двадцятого і початок двадцять першого століття характеризувалися глобальними змінами в ринкових відносинах, новими науковими дослідженнями в економіці та соціології, революційними змінами в техніці. 

Актуальність удосконалення контролю в умовах світової глобалізації обумовлена наступними причинами. По-перше, потребами підприємств у чіткому дотриманні порядку використання ресурсів, визначених способів виконання процесів і досягненні цільових результатів; по-друге, необхідністю оперативного реагування на надзвичайні ситуації; по-третє, створенням умов для підвищення рівня конкурентоспроможності і збільшення активів.

Стрімки темпи поширення новітніх технологій управління в сучасних умовах характеризуються посиленням конкурентних відносин, широкомасштабним поширенням нових технологій ресурсозбереження, диверсифікованістю бізнесу, ростом частки великих недержавних організацій корпоративного типу у світовому промисловому виробництві і торгівлі, підвищенням ролі соціального управління. [1, с. 181 ].

Діяльність людей є невід’ємним елементом контролю, як і всіх інших стадій управління. Невдало спроектовані системи контролю можуть зробити поведінку працівників орієнтованою на них, тобто люди будуть прагнути до задоволення вимог контролю, а не досягнення поставлених цілей [2, с.381]. Отже, контроль повинен бути простим і базуватися на якісних і оригінальних методах.

 Ринкові відносини в Україні виникли відносно недавно і це не може не впливати  на якість менеджменту українських компаній  і на функціонування системи внутрішнього контролю. Багато управлінських процесів, які широко використовуються в західних компаніях, в українській системі ведення господарської діяльності знаходяться в стадії  розвитку.

У висновку слід підкреслити, що застосування сучасних систем організації виробничих процесів і управління ними привело до: подорожчання контролю;  ускладнення сучасних засобів контролю і алгоритмів обробки отриманої інформації; ускладнення документообігу системи управління; запізнення застосування результатів спостережень, які отримані  у ході контролю.

Слід зазначити, що для створення в організації системи контролю, яка буде відповідати сучасним стандартам інформаційної економіки і забезпечить зворотній зв’язок  між очікуваннями, первісними планами і досягнутими реальними показниками необхідний розвиток теоретичних і методологічних  основ організації контролю на підприємстві, які б упорядковували  найскладніші системи господарювання.

 

Література

1. Жигун Л.А. . Менеджмент: современные основы организации контроля на предприятии/ Л.А. Жигун. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 469 с.

2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента, 3-е издание: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. – 672 с.