УДК 631.445.4:631.458:504.53
Бережняк Евгений Михайлович,Винославская Наталия Владимировна,,,,,
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ДЕГРАДАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЧОРНОЗЕМІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Berezhniak Ie.M., Vinoslavska N.V.
ENVIRONMENTAL ASSESMENT OF DEGRADATION PROCESSES OF CHERNOZEMS IN KYIV REGION