Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 631.5 /:67:633.15
Бережняк Михаил Федорович,,,,,,
ВПЛИВ СИСТЕМ ОБРОБІТКУ НА АГРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЧОРНОЗЕМУ ПІВДЕННОГО ВАЖКОСУГЛИНКОВОГО НА ЛЕСІ
Berezhniak M.F.
IMPACT OF SOIL TREATMENT FOR AGROPHYSICAL PROPERTIES OF SOUTHERN CHERNOZEM ON LOESS
 
УДК 635.15:631.5
Бобось Ірина Макарівна,Брейтер Іван Анатолійович,,,,,
ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА УРОЖАЙНІСТЬ СОРТІВ РЕДЬКИ ЛОБА
Bobos I., Breyter I.
INFLUENCE OF SOWING TERMS ON THE PRODUCTIVITY OF RADISH FOREHEAD VARIETIES
 
УДК УДК 664.7 – 11
Бобер Анатолій Васильович,,,,,,
ВПЛИВ УМОВ ТА ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ НА ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ
Bober A.V.
INFLUENCE OF CONDITIONS AND DURATION storage on baking properties WHEAT GRAINS
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 633.63: 632.952
Лыхочвор Владимир Владимирович,Костючко Сергей Степанович,,,,,
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАСТЕНИЙ САХАРНОЙ СВЕКЛИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УДОБРЕНИЙ И ФУНГИЦИДОВ
Kostiuchko S.S., Lykhochvor V.V.
SUGAR-BEETS DAMAGE BY DESEASES DEPENDING ON FERTILIZERS AND FUNGICIDES
 
УДК 631.53.02:006.83"324"
Ящук Надежда Александровна,Шамбара Юлія Ігорівна,,,,,
ЗАЛЕЖНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ВІД СОРТОВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ТЕРМІНУ ЗБЕРІГАННЯ
Yashchuk N., Shambara Y.
TECHNOLOGICAL INDEXES WINTER WHEAT GRAIN DEPENDING ON THE VARIETAL CHARACTERISTICS AND PERIODS OF STORAGE
 
УДК 0
Давиденко Андрій Юрійович,Подпрятов Григорій Іванович,,,,,
МІНЕРАЛЬНИЙ СКЛАД БУЛЬБ КАРТОПЛІ
Davudenko A.Y., Podpriatov G.I.
MINERAL COMPOSITION of potato tubers
 
УДК 0
Авдеева Валентина Николаевна,Безгина Юлия Александровна,,,,,
ОБРАБОТКА СЕМЯН ПШЕНИЦЫ ОЗОНОМ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ
Avdeeva V.N., Bezgina J.A.
WHEAT SEEDS PROCESSING BY OZONE FOR ITS SOWING QUALITY INCREASING
 
Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 
УДК 631.544.4:582.916.61
Гаврись Иванна Любомировна,,,,,,
ПІДБІР СУБСТРАТУ ДЛЯ УКОРІНЕННЯ ЖИВЦІВ СЕНПОЛІЇ
Havris` I.L.
SUBSTRATE SELECTION FOR ROOTING SAINTHAULIA CUTTINGS
 
УДК 0
Стародубцева Галина Петровна,Авдеева Валентина Николаевна,Молчанов Анатолий Георгиевич,,,,
Поиск эффективных методов снижения токсичности зерна и кормов, поражённых микотоксинами
Starodubtseva G.P., Avdeeva V.N., Molchanov A.G.
DAMAGED BY MYCOTOXINS CROPS AND FEEDS TOXIC LEVEL REDUCING EFFECTIVE METHODS RESEARCH
 
УДК УДК 631.1«324»:631.53.01:631.811.98
Дмитришак Михайло Ясонович,,,,,,
Посівні якості насіння тритикале озимого, залежно від їх обробки гуматом калію
Dmytryshak M.Y.
SOWING QUALITIES OF SEED OF TRITIKALE WINTER-ANNUAL, DEPENDING ON THEIR TREATMENT OF GUMATOM POTASSIUM
 
УДК 636.22/.28.082.2
Угнивенко Анатолий Николаевич,,,,,,
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ВИРАЖЕНОСТІ М'ЯСНИХ ФОРМ ПІД ЧАС СЕЛЕКЦІЇ БУГАЙЦІВ М'ЯСНОЇ ХУДОБИ
Ugnivenko A.N.
THE RESULTS OF THE USE OF THE SEVERITY OF THE MEAT FORMS WHEN BREEDING BEEF CATTLE STEERS
 
УДК UDC: 636.2:637.12:636.084.4
Шмалий Алина Петровна,Полищук Татьяна Владимировна,Пикула Оксана Анатолиевна,,,,
СЕРЕДНЬОДОБОВІ НАДОЇ КОРІВ ЗА РІЗНИХ РЕЖИМІВ ДОЇННЯ І РОЗПОРЯДКУ РОЗДАЧІ КОРМІВ
Shmalii A.P. Polischuk T.V. Pikula O.A.
AVERAGE DAILY MILK YIELD OF COWS UNDER DIFFERENT MILKING REGIMES AND FEEDING SCHEDULE
 
УДК 631.81.033:633.1/31
Ященко Людмила Анатоліївна,,,,,,
СПОЖИВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЖИВЛЕННЯ У ЛАНЦІ СІВОЗМІНИ КУКУРУДЗА НА ЗЕРНО – ЯЧМІНЬ ЯРИЙ – БАГАТОРІЧНІ ТРАВИ СІВОЗМІНИ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Yashchenko L., Ninua O.
THE CONSUMPTION OF NUTRIENTS AT THE LINK OF CROP ROTATION OF UKRAINE: CORN - BARLEY - PERENNIAL GRASS
 
УДК УДК 631.84:631.445.4.007.2
Кудрявицкая Алина Николаевна,,,,,,
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІКСОВАНОГО АМОНІЮ В ЛУЧНО-ЧОРНОЗЕМНОМУ ГРУБОПИЛУВАТО-ЛЕГКОСУГЛИНКОВОМУ ГРУНТІ ЗА УМОВИ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ
Kudriawytzka A.N
TRANSFORMATION FIXED AMMONIUM ON MEADOW CHERNOZEM SOIL FOR TERMS OF THE PROTRACTED APPLICATION OF FERTILIZERS
 
УДК 633.41:631.563.9
Скалецька Любов Федорівна,Завадська Оксана Володимирівна,,,,,
ЯКІСТЬ ТА ЛЕЖКІСТЬ КОРЕНЕПЛОДІВ БУРЯКА СТОЛОВОГО, ВИРОЩЕНОГО ЗА РІЗНИХ УМОВ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ
Skaletska L.F., Zavadska O.V.
QUALITY AND STORAGE CAPACITY OF BEETROOTS, GROWN UNDER DIFFERENT CONDITIONS OF MINERAL FEEDING