Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

Іскорнєва І.С

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК СТИМУЛ МОВЛЕННЄВОЇ АКТИВНОСТІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Новокаховський політехнічний коледж, Одеський національний політехнічний університет

 

This work is studied the problem of using computer technologies at the English lessons and particularly using the applied programs which help to increase the effectiveness of learning lesson`s material and to stimulate the students` motivation for studies.

Keywords: computer technologies, applied programs, professional value, effectiveness of learning, students` motivation.

Ця робота про опрацювання проблеми використання комп'ютерних технологій на заняттях англійської мови та особливо використання прикладних програм які допомагають збільшити ефективність засвоєння матеріалу заняття та стимулюють мотивацію студента до навчання.

Ключові слова: комп'ютерні технології, прикладні програми, професійна цінність, ефективність навчання, мотивація студента.

Навчальний процес у коледжі – це організація діяльності студентів та викладачів, метою якої є навчання. Опрацьовуючи проблему як  інформування стійкого рівня мотивації  студентів щодо вивчення іноземної мови шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій та оптимально підібраного навчального матеріалу, який стимулює мовленнєву активність і представляє комунікативну та професійну цінність, ми можемо переконатися, що навчальний процес безпосередньо пов`язаний з інформаційними технологіями.

Комп'ютер – це чудовий засіб, який активізує навчально-виховний процес на всіх етапах навчання:

-                       під час пояснення нового матеріалу

-                       закріплення

-                       повторення

-                       контролю

Він дозволяє студенту підвищити ефективність засвоєння матеріалу заняття, провести цікаву демонстрацію тестових завдань щодо виконання самостійної аудиторної роботи студентів. Студент працює самостійно, визначає для себе сам обсяг вправ, які необхідно виконати і стає активним учасником навчальної ситуації. І це дозволяє йому активізувати свою розумово-мовленнєву діяльність. Також в процесі самостійної аудиторної роботи студентами виконується формування й закріплення навичок іншомовної мовленнєвої діяльності. Це можливо тільки за умови участі компетентного партнера-помічника. І цим помічником є комп`ютер. Фактор психологічного комфорту, коли виникає у студента помилка і її треба коректувати, належить до числа найважливіших переваг комп`ютерного навчання. Також слід звернути увагу на те, що під час використання комп`ютера відбувається конкуруючий характер навчання, тобто студент має можливість порівняти свої успіхи з досягненнями своїх товаришів. Всі ці переваги забезпечують високу активність студентів в засвоєнні іноземної мови.

Сучасні досягнення в галузі інформаційних технологій надають викладачу змогу використовувати свої власні прикладні програми. Особливої уваги заслуговує питання використання цих програм при вивченні англійської мови за професійним спрямуванням. Для студентів різних спеціальностей пропонується ряд прикладних програм. Використання цих програм – найбільш доступний спосіб застосування комп`ютера на заняттях. Вони допомагають викладачу провести контроль розуміння мовного матеріалу, що вивчається. Стимулюють мотивацію студентів до навчання, інтерес студентів до пізнання, створюють сприятливі морально-психологічні умови як, наприклад,студентам спеціальності «Економіка підприємства» пропонується ряд прикладних програм з тем:

-                       Що таке економіка ?

-                       Американська економічна система

-                       Як розпочати бізнес

-                       Фінансування бізнесу

-                       Ринки

Такі прикладні програми містять вибіркові тестові завдання. Тести складаються з певної кількості тематично-однакових завдань і варіантів відповідей, одна з яких правильна. Її студент і повинен вибрати. На завершальному етапі комп`ютер оцінює знання студента та виставляє йому бали. Таким чином прикладна програма є тренажером, який організую самостійну аудиторну роботу студента, керує нею, створює умови, за яких студент самостійно формує свої знання. Викладач враховує здібності студентів при створенні прикладних програм, таким чином здійснюється особистісно-орієнтоване навчання.

До вашої уваги пропонується заняття з теми «Launching a business» (Як розпочати бізнес) яка вивчається на II курсі спеціальності «Економіка підприємства». На цьому занятті студенти знайомляться з новою професійною лексикою, необхідною для спілкування, вчаться усному непідготовленому висловлюванні на базі прочитаного, виховується професійна культура майбутнього економіста.

Заняття складається з трьох основних етапів.

I етап. Підготовка до сприйняття іншомовного мовлення.

           1) Повідомлення теми та мети заняття

           2) Уведення в іншомовну атмосферу

II етап. Основна частина заняття.

           1) Введення нової лексики

           2) Читання тексту, виконання вправ.

Для перевірки розуміння тексту, та професійної лексики треба застосовувати тестовий контроль, а саме використати прикладну програму з даної теми.

До вашої уваги пропонуються завдання прикладної програми.

1. Знайдіть вірний переклад слова

    Taxes

a) борги               b) акціонери              c) податки

    Partnership

a) податки            b) товариство            c) проблема

    Profit

a) борги               b) податки                 c) прибуток

2. Знайдіть вірний варіант переклад словосполучень

    керувати справою

a) to face a problem   b) to start a business   c) to operate a business

    сплачувати податки

a) to assume the debts       b) to pay taxes     c) to face a problem

    стикатися з проблемою

a) to make decisions   b) to face a problem    c) to choose a problem

3. Знайдіть вірне слово та вставте його в речення

    … is a business owned by one person.

a) partnership         b) sole proprietorship       c) stock holder

   … is a business organization that is owned by two or more person.

a) partnership         b) franchises                    c) cooperatives

    all debts and all problems associated with the business belong to     the …

a) cooperatives       b) business organization    c) owner

4. Закінчить вірно речення

    Many colleges now offer programs that teach students how to start and …

a) pay taxes            b) operate a business        c) assume the debts

    If a business fails, the owner must personally …

a) face a problem     b) start a business             c) assume the debts

    In a large business organization the tasks of organizing and operating are done by many hired …

a) stock holder         b) manager                      c) business man

5. Знайдіть вірний переклад речень

Тепер багато вищих навчальних закладів пропонують програми, які вчать студентів, як розпочати бізнес і керувати ним.

a) There are numerous reasons that make people think about owning   a business of their own.

b) Many colleges now offer programs that teach students how to start and operate a business.

c) With the high rate of  business failure, this approach can prevent personal financial losses.

Ефективність застосування комп'ютерних технологій в першу чергу залежить від професійної підготовки викладача до їх використання. Головне, щоб це забезпечувало ефективність формування лінгвістичної і комунікативної компетенції під час навчання англійської мови.

 

Література:

1. Казачінер О.С. Використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі. //г. Англійська мова та література.-2009р.-№33.-с. 5

2. Шклярук Г.О. Інтенсифікація навчання іноземної мови з використанням комп`ютерних технологій //г. Англійська мова та література.-2011р.-№22.-с.2-3

3. Копил І. До проблеми застосування сучасних інформаційних технологій при вивчені іноземних мов / 36. наукових праць. вип.28, КНЛУ, 2005.-с.30-38

 
Секции-декабрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
  • "Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании'2011"
  • Дата: Октябрь 2011 года
  • Проведение: www.sworld.com.ua
  • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
  • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
  • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
  • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.