УДК 35.008:316.46

Коновалова М.В.

ЛІДЕРСТВО В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Володимирська 64/13 01601

 

UDC 35.008:316.46

Konovalovа M.V.

LEADERSHIP IN PUBLIC GOVERNMENT AS A FACTOR OF INNOVATIVE ORGANIZATIONAL CULTURE

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 64/13 Volodymyrska 01601

 

УДК 351.851: 378.147

Бондар Д.В.

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ СТУДЕНТІВ УПРАВЛІНСЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.

Національний університет цивільного захисту України, Харків, Чернішевського 94, 61023

UDC 351.851: 378.147

Bondar  D.V.     

MECHANISMS OF STATE MANAGEMENT PREPARATION OF STUDENTS OF ADMINISTRATIVE SPECIALITIES.

National University of Civil Protection in Ukraine, Kharkiv, Chernyshevskogo str. 94, 61023

 

УДК 351

Підмогильний О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ  ВІДПОВІДНОСТІ УЧАСНИКА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ КВАЛІФІКАЦІЙНОМУ КРИТЕРІЮ – ВІДСУТНОСТІ ПРОТИ НЬОГО ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО

Державна фінансова інспекція в Запорізькій області, Запоріжжя, Перемоги, 129, 69057

UDC 351

Pidmogilny O.O.

FEATURES OF LEGAL ADJUSTING  OF ACCORDANCE OF PARTICIPANT OF PUBLIC PURCHASING QUALIFYING CRITERION – ABSENCE AGAINST HIM REALIZATION IN BUSINESS ABOUT BANKRUT

A state financial inspection is in the Zaporozhia area, Zaporozhia, Peremogy, 129, 69057

 

УДК 338.24:37.015.6

Гончаренко М.Ф.

РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ КАК КЛАСТЕРОВ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Председатель государственной инспекции образовательных заведений Украины, ул. Метростроительная 5-а, г. Киев, 03065

UDC 338.24:37.015.6

Goncharenko M.F.

THE ROLE OF THE UNIVERSITIES AS A CLUSTER OF HIGHER EDUCATION IN MODERN ECONOMY

 

УДК 353.9

Орлов М. М.

 

СИСТЕМА ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАВОПОРЯДКУ

ЯК ОДИН ІЗ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Харківський регіональний інститут державного управління

Національної Академії державного управління при Президентові України, Харків, Московський проспект 75, 61001

UDS 353.9

Orlov N. M.

SYSTEM OF COOPERATION BETWEEN REGIONAL EXECUTIVE INSTITUTIONS IN THE FIELD OF LAW ENFORCEMENT AS ONE

OF THE MECHANICS OF STATE MANAGEMENT

The Kharkov regional institute of the government National Academy of the government at the President of Ukraine, Kharkov,

 the Moscow prospectus 75, 61001