Моногра́фия (от греч. μονοσ — «один, единый» и γραφειν — «писать») — научный труд в виде книги с углублённым изучением одной темы или нескольких тесно связанных между собой тем.

Монография относится к жанрам научной прозы. В монографии обобщается и анализируется литература по исследуемым темам, и выдвигаются, как правило, новые гипотезы и решения, способствующие развитию науки.

Монография обычно сопровождается обширными библиографическими списками, примечаниями и т. д.

Иногда можно встретить неккоректную интерпретацию слова "монография" - "пишет один человек", хотя её создателями могут быть как один автор, так и целый коллектив, а само слово означает специфику рассматриваемой в ней проблематики, ее относительно узкую направленность; «единость писания», но не писателя.

Согласно Государственному стандарту по издательскому делу (ГОСТ 7.60-2003) монографией является «научное или научно-популярное книжное издание, содержащее полное и всестороннее исследование одной проблемы или темы и принадлежащее одному или нескольким авторам».[1]

Объем монографии должен превышать 5 печатных листов. Однако в научном сообществе монография считается солидной только тогда, когда ее объем не меньше 22 печатных листов.

Среди учёных принято любую достаточно длительную работу по исследованию какой-то определенной темы завершать публикацией соответствующей монографии, которая обычно содержит детальное описание методики исследования, изложение результатов проведённой работы, а также их интерпретацию.

При защите учёной степени монография может быть представлена в качестве диссертации.

В библиотечной науке термин «монография» обозначает любую несерийную публикацию, состоящую из одного или нескольких томов (ограниченного их количества). Именно это отличает её от серийных публикаций, таких как газеты или журналы.

На простом языке монография- это личные разработки профессоров различных вузов и институтов. Монография - это личный проект , который составлялся на основе изученного материала с целью создания более доступной для изучения работы.

Наши Конгрессы с изданием авторских монографий для участников (аспирантов/докторантов) из Украины:

1. Обязательную публикацию основных научных результатов – монографию
ОСНОВАНИЕ - "Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 р. №423.
«…Основні наукові результати дисертації повинні відображати особистий внесок здобувача в їх досягнення та обов’язково бути опубліковані ним у формі наукових монографій……… України або інших держав….».
 
2. Обязательную апробацию научных результатов и дополнительную публикацию
ОСНОВАНИЕ - "Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника"
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 07 березня 2007 р. №423.
«….До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать…… доповіді та інші матеріали наукових ….симпозіумів….
Апробація матеріалів дисертації на наукових …… конгресах,……тощо обов’язкова….»

Наши Конгрессы с изданием авторских монографий для участников (аспирантов/докторантов) из России:

1. участие в международном конгрессе с публикацией, которая приравнивается к работам, отражающим основные научные результаты диссертации

Основание - "Положение о порядке присуждения ученых степеней" от 14.10.2002.
Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2002 г. N74
«...К опубликованным работам, отражающим основные научные результаты диссертации, приравниваются ... работы, опубликованные в материалах международных конференций, конгрессах...»

2. монографию, которая приравнивается к публикациям в научных периодических изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук 

Основание – «Информационное сообщение Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образования и науки Российской Федерации № 45.1-132 от 14.10.2008 г.,  

«….к публикациям в научных периодических изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук, могут быть отнесены монографии, написанные по материалам исследований автора… Решение о возможности отнесения монографий и сборников статей к публикациям в научных периодических изданиях, включенных в Перечень, принимаются на заседаниях экспертных советов ВАК при рассмотрении поступивших в установленном порядке диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.»