Рейтинг пользователей: / 0
ХудшийЛучший 
УДК 551.25:550.83(075.8)
Продайвода Георгий Трофимович,Безродный Дмитрий Анатолиевич,Безродная Ирина Николаевна,Ткачев Леонид Александрович,,,
ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРУ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПОРІД КЕРНУ КРИВОРІЗЬКОЇ НАДГЛИБОКОЇ СВЕРДЛОВИНИ ЗА ДАНИМИ ПРУЖНОЇ АНІЗОТРОПІЇ
G.Prodayvoda, D.Bezrodny, I.Bezrodna, L.Tkachov
INVESTIGATION OF DEFORMATION TRANSFORMATIONS NATURE OF CORE SAMPLES FROM KRYVORIZ'KA ULTRADEEP WELL ACCORDING TO THE ELASTIC ANISOTROPY DATA

Аннотация. Акустика текстур гірських порід - це нова галузь знань тензорної петрофізики і сейсмоакустики, яка займається вивченням впливу на ефективні пружні й акустичні властивості впорядкованості структурних елементів текстур гірських порід з метою визначення функцій розподілу орієнтації мікротріщин та мінералів, а також палеореконструкції деформаційної історії формування структур земної кори і природи геодинамічних процесів літосфери. Застосування новітньої апаратури, а також потужного програмного забезпечення дозволяє з досить високою точністю визначати в гірських породах швидкості пружних хвиль різної поляризації, детально досліджувати характер анізотропії, визначати типи текстур гірських порід. За результатами досліджень колекції зразків керну Криворізької надглибокої свердловини (інтервал 3180-5432 м) було встановлено, що більшість з них має аксіальний тип текстури, що, в свою чергу, свідчить про перебування порід в умовах бокового стиснення. Використана методика дає змогу вивчити характер деформацій, а також реконструювати процес зміни тектонічних режимів.

Ключевые слова: текстури гірських порід, палеореконструкція, анізотропія, поляризація пружних хвиль

Abstract. Rock textures acoustics is a new branch of tensor petrophysics knowledge and seismic acoustics, which deals with the study of effect on the elastic and acoustic properties of structural elements ordering of rock textures to determine the microcrack and mineral orientation distribution functions and paleoreconstruction of deformation history of Earth crust structures formation and the nature of geodynamic processes in the lithosphere. Using modern device base and powerful software allows to determine elastic wave velocities with a great accuracy in core samples with different polarisation, to investigate in detail the nature of the anisotropy, to determine the types of rock textures. By the results of Kryvoriz'ka ultradeep well (interval 3180-5432 m) core sample collection research, there was established that most of them have axial type of texture, which in turn shows that rocks were under lateral compression conditions. Used methodics allows to study the nature of deformations, restore the process of tectonic regymes change.

Keywords: rock textures, paleoreconstruction, anisotropy, elastic waves polarization

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>