УДК 330.552:553.98(477)
Михайлів Ірина Романівна,Ляху Михайло Васильович,Дубей Наталія Володимирівна ,,,,
ВПЛИВ СТУПЕНЮ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ РОДОВИЩА НА ДОСТОВІРНІСТЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПІДРАХУНКОВИХ ПАРАМЕТРІВ
Mykhailiv I.R., Liakhu M.V., Dubey N.V.
INFLUENCE OF DEGREE OF GEOLOGICAL STUDIES ON THE RELIABILITY OF TESTING PARAMETERS
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 552.578.3
Мазур Анна Павлівна,,,,,
Гідрогеологічна характеристика вод крейдового періоду, як один з критеріїв нафтогазоносності
Mazur A.P.
HYDROGEOLOGICAL DESCRIPTION OF THE CRETACEOUS PERIOD WATER AS ONE OF THE OIL AND GAS CRITERIA
 
Рейтинг пользователей: / 1
ХудшийЛучший 
УДК 553.98.048
Піварчук Тарас Михайлович,,,,,,
ДО ПИТАННЯ ТЕКТОНІЧНОГО РАЙОНУВАННЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ВНУТРІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ
Pivarchuk T. M
ON THE QUESTION OF TECTONIC ZONING SOUTH-EASTERN AREA OF INTERNAL ZONE CARPATHIAN FOREDEEP
 
УДК 553.98
Омельченко Валерій Григорович,Янкевич Юлія Олегівна,,,,,
НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИХ РОБІТ В МЕЖАХ ДЕВОНСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ВОЛИНО-ПОДІЛЬСЬКОЇ НАФТОГАЗОНОСНОЇ ОБЛАСТІ
Omelchenko V.G, Yankevych Y.O.
THE WAY OF THE GEOLOGICAL PROSPECTING WORKS DEVELOPMENT WITHIN THE DEVONIAN SEDIMENTS OF VOLYNO-PODILSK OIL AND GAS BEARING AREA
 
УДК 553.98
Калиній Тетяна Валеріївна,Костик Ігор Омелянович,,,,,
ПЕРСПЕКТИВИ ПОШУКУ ПОКЛАДІВ ГАЗУ У КАМ’ЯНОВУГІЛЬНИХ ВІДКЛАДАХ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО ВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ
Kalynii T.V., Kostyk I.O.
PERSPECTIVES OF SEARCH GAS DEPOSITS IN CARBON SEDIMENTS OF THE COAL LVIV-VOLYN BASIN
 
УДК 553.981/982 (477/8)
Локтев Андрей Валентинович,,,,,,
СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ ГАЗОНОСНОСТІ ТОНКОШАРУВАТОЇ ПІЩАНО-ГЛИНИСТОЇ ТОВЩІ НЕОГЕНУ ЗОВНІШНЬОЇ ЗОНИ ПЕРЕДКАРПАТСЬКОГО ПРОГИНУ
Локтев Андрей Валентинович
LEVEL OF GAS BEARING THIN LAYERED SAND-CLAY THICKNESS OF OUTER ZONE OF PRCARPAHIAN DEPRESSION STUDYING
 
УДК 552.578.3
Калиній Юрій Андрійович,,,,,
СТРУКТУРНО-ТЕКТОНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЕЗЬКО-КРОСНЕНСЬКОЇ ЗОНИ, ЯК ОДИН З КРИТЕРІЇВ ОЦІНКИ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ
Kalynii Y.A.
STRUCTURAL AND TECTONIC DESCRIPTION SILESIAN-KROSNO ZONE AS ONE OF THE CRITERIA FOR EVALUATING OIL AND GAS
 
УДК 553.982/981(477.8)
Здерка Тарас Васильович,,,,,,
ЩОДО ПІДРАХУНКУ ЗАПАСІВ НАФТИ У ПОРОВО-ТРІЩИННИХ ПОРОДАХ-КОЛЕКТОРАХ
Zderka T.V.
About estimation of oil reserves in fractured reservoir-rocks