Рейтинг пользователей: / 2
ХудшийЛучший 

УДК 681.518

Бойко Н.І.

ОСОБЛИВОСТІ ЕФЕКТИВНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМТСВІ

Львівська комерційна академія, Львів, Туган-Барановського 10, 79000

UDC 681.518

Boiko N.I.

FEATURES OF EFFECTIVE AUTOMATION ON COMPANY

Lviv Commercial Academy, Lviv, Tugan-Baranovsky 10, 79000

 У докладі описується сучасне розуміння феномена інформаційного суспільства, подані тенденції й прогнози впровадження автоматизованих інформаційних систем в Україні та їх вплив на розвиток економіки. В цьому контексті розглянуто позитивні зрушення, безпосередньо пов’язані зі впровадженням і використанням інформаційних систем. Аналізується структурний підхід до впровадження інформаційних систем. Пропонується механізм вибору ефективної автоматизованої системи для підприємства.

Ключові слова: інформація, автоматизація, інформаційна система, бізнес-процес, корпоративні інформаційні системи, автоматизовані економічні системи.

The report describes the current understanding of the Information Society, presented trends and forecasts implementation of automated information systems in Ukraine and their impact on economic development. In this context, consider improvements directly related to the implementation and use of information systems. We analyze structural approach to implementation of information systems. A mechanism of effective automated system for the enterprise.

Key words: information, automation, information systems, business process, corporate information systems, computerized economic systems.

ЧИТАТЬ ВЕСЬ ТЕКСТ >>>

 
Секции-декабрь 2012