Рейтинг пользователей: / 5
ХудшийЛучший 

Долинський К. В.

КОНЦЕПЦІЯ СПРОЩЕНОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

Актуальність роботи обумовлено необхідністю удосконалення методологічного забезпечення бухгалтерського обліку суб’єктів малого  підприємства України. Основна мета роботи полягає у визначенні напрямків удосконалення бухгалтерського обліку на малих підприємствах та розробці Концепції бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва в Україні.

Ключові слова: проста форма бухгалтерського обліку, спрощена форма бухгалтерського обліку, регістри спрощеної форми обліку, фінансова звітність, податкові декларації.

The urgency of the need to improve due to methodological accounting software for small businesses in Ukraine. The main purpose of the work is to identify areas of improvement accounting for small enterprises and development of the concept for small business in Ukraine.

Key words: simple form of accounting, simplified form of accounting, registers of the simplified form of accounting, financial statements, tax returns.

Одним із найважливіших питань організації бухгалтерського обліку на підприємстві є вибір форми його організації, тобто визначення, хто буде вести облік. На малих підприємствах здебільшого застосовується введення до штату бухгалтера або ведення обліку керівником самостійно. Враховуючи невелику кількість працюючих на малих підприємствах, особливо на тих, які можна визначити як мікропідприємства, система бухгалтерського обліку для них повинна бути спрощеною до такої міри, щоб найменше вимагати витрат праці, забезпечуючи при цьому повноту і достовірність даних бухгалтерського обліку.

Одним із найсуттєвіших елементів вибору на кожному підприємстві є вибір форми бухгалтерського обліку.

На сьогодні основною формою обліку для малих підприємств є визначена Методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами [36], які призначені для ведення регістрів бухгалтерського обліку юридичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності (крім банків) з ознаками малих підприємств, а також юридичними особами (крім бюджетних установ), що не займаються підприємницькою (комерційною) діяльністю (далі - малі підприємства).

Методичні рекомендації передбачають два варіанти ведення регістрів:

а) проста форма бухгалтерського обліку;

б) спрощена форма бухгалтерського обліку (форма бухгалтерського обліку з використанням ( веденням) регістрів майна малого підприємства), які будуть розглянуто далі.

 В умовах використання обчислювальної техніки форма обліку визначається можливостями апаратних засобів та їх програмного забезпечення. На сьогодні існує широкий вибір комп’ютерних програм для ведення бухгалтерського обліку, але орієнтованих на просту форму обліку для малих підприємств широко розповсюджених програм практично немає вітчизняному ринку. В той час як закордоном, існує великий обсяг програмного забезпечення для малих підприємств, і домогосподарств, які здатні віднайти, те що підходило б саме їм.

Аналізуючи стратегію застосування міжнародних стандартів, якими передбачено можливість застосування простої форми обліку для певних малих підприємств, без застосування подвійного запису, треба зазначити, що проста форма обліку яка існувала історично, так і сьогодні використовується в різних країнах.

Узагальнення міжнародного досвіду стандартизації обліку та звітності малими та середніми підприємствами, дослідження можливостей його імплементації у вітчизняну практику, вивчення потреб інформаційних запитів вітчизняних користувачів інформації та практики регулювання малого бізнесу в Україні дало змогу розробити та запропонувати наступну концепцію реформування обліку малих підприємств.

Завданням спрощеного обліку є:

1. Створення умов для самостійного ведення обліку власниками невеликих підприємств.

2. Максимальне спрощення процедур накопичення і обробки інформації необхідної для складання фінансової звітності та декларації з податку на прибуток.

3. Забезпечення єдності методологічних засад бухгалтерського обліку доходів і витрат.

4. Запровадження спрощеної форми балансу та звіту про фінансові результати для суб’єктів, які ведуть спрощений облік.

Спрощений бухгалтерський облік доходів і витрат побудований на простій формі обліку (без подвійного запису) із реєстрацією і узагальненні господарських операцій у спрощених регістрах обліку і заповнення на їх основі фінансової звітності і податкової декларації максимально спрощує процедуру обліку господарської діяльності невеликих підприємств.

Оскільки господарські операції реєструватимуться у реєстрах обліку лише єдиний раз, а звітність складатиметься на підставі узагальнення відповідних показників зазначених регістрів, час на ведення обліку і складання звітності скоротиться щонайменше у 2 рази.

Замість складання журналів-орденів, і відомостей до них, Головної книги, складатиметься тільки регістри спрощеної форми обліку.

Можливість відмовитись від щомісячного закриття рахунків і складання лише квартальної фінансової звітності і податкової декларації з податку на прибуток також призведе до скорочення трудовитрат.

Відтак трудовитрати з ведення обліку за спрощеною формою обліку доходів і витрат та складання фінансової звітності і податкової декларації зменшаться у 2-3 рази.

Скорочення трудовитрат та спрощення і доступність для розуміння не підготовленим користувачем методики спрощеного обліку доходів і витрат та складання фінансової звітності і податкової декларації створює умови для ведення обліку власником або керівником невеликого підприємства, що призводить до скорочення фінансових витрат пов’язаних з оплатою послуг професійного бухгалтера.

Запровадження спрощеного порядку бухгалтерського обліку доходів та витрат призведе до скорочення трудових і фінансових витрат необхідних для ведення обліку та складання фінансової звітності і податкової декларації.

 

Література:

 1. Указ Президента України “Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва” від 31.07.98р. № 727, зміни 28.06.99р. № 746
 2. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, затверджені наказом МФУ від 25.06.2003 р. № 422.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» затверджене наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000р. № 39.
 4. Проект Податкового Кодексу /   www.minfin.gov.ua
 5. Азаров О. В. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03.- Донецьк, 2008.
 6. Гура Н.О., Мельник Т.Г., Моторина Т.М. Облік на підприємствах малого бізнесу.-К.:Знання, 2007.-310с.
 7. Дрозд І.К., Шевчук В.О. Державний фінансовий контроль.- К.: Імекс, 2007.-312с.
 8. Єфіменко Т.І. , Ловінська Л.Г. , Канцуров О.О. та ін. Малий бізнес в Україні: економіка, фінанси, бухгалтерський облік / За ред. Л.Г. Ловінської.- К.: НДФІ, 2006.-368с.
 9. Усик  В.І. Державне регулювання потенціалу сектору малого та середнього бізнесу: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / Усик Віра Іванівна.- К., 2009.

 

 
Секции-октябрь 2011
КОНФЕРЕНЦИЯ:
 • "Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и пути развития.'2011"
 • Дата: Октябрь 2011 года
 • Проведение: www.sworld.com.ua
 • Рабочие языки: Украинский, Русский, Английский.
 • Председатель: Доктор технических наук, проф.Шибаев А.Г.
 • Тех.менеджмент: к.т.н. Куприенко С.В., Федорова А.Д.

ОПУБЛИКОВАНО В:
 • Сборник научных трудов SWorld по материалам международной научно-практической конференции.