УДК 636.2.09: 618.61
Угнивенко Анатолий Николаевич,,,,,,
ІНВОЛЮЦІЯ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ І ФУНКЦІЙ У КОРІВ М’ЯСНОГО НАПРЯМКУ ПРОДУКТИВНОСТІ
Ugnivenko A.M., Demchuk S.Y.
INVOLUTION OF REPRODUCTIVE ORGANS AND REPRODUCTIVE FUNCTIONS IN BEEF COWS
 
УДК 635.9:581.4:631.544.4
Гаврись Иванна Любомировна,Логвиненко Вячеслав Витальевич,,,,,
ГОСПОДАРСЬКО-БІОЛОГІЧНА ОЦІНКА СОРТІВ ШЛЮМБЕРГЕРИ ЗА ВИРОЩУВАННЯ У ЗИМОВИХ ТЕПЛИЦЯХ
Havris` I.L., Logvinenko V.V.
ECONOMIC AND BIOLOGICAL EVALUATION OF VARIETIES OF SCHLUMBERGER GROWING IN WINTER GREENHOUSES
 
УДК 330.131.5: 339.187: 664.724
Завадская Оксана Владимировна,,,,,,
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЕРНА ПШЕНИЦI OЗИМOЇ У РІЗНІ ПЕРІОДИ ЗБЕРІГАННЯ
Завадська О.В., Румак Ю.В.
ECONOMIC EFFICIENCY OF REALIZATION OF WINTER WHEAT IN DIFFERENT PERIODS OF STORAGE
 
УДК УДК 631.526.3-047.44:633.11
Бобер Анатолій Васильович,Левчук Олександр Анатолійович,,,,,
ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА СОРТІВ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ У ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ
Bober A.V., Levchuk O.A.
COMPARATIVE EVALUATION OF OZYME USED FOODS IN PRODUCTION CONDITIONS
 
УДК УДК 006.015:631.526.3:635.21(477)
Войцеховский Владимир Иванович,Шиш Анатолий Николаевич,Ярмоленко Евгений,Орловский Николай Иосифович,,,
ПОТЕНЦИАЛ КУЛЬТУРЫ СРЕДНЕРАННЕГО КАРТОФЕЛЯ
Voytsekhovskiy V.I., Shish A.M., Yarmolenko E., Orlovskiy N.I.
POTENTIAL OF MEDIUM-EARLY POTATO CULTURE